ติดต่อห้องสมุด

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-299675 ต่อ 23300

อีเมล libraryinfo@yru.ac.th

 

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles