เกี่ยวกับห้องสมุด

ปรัชญา 

         " แหล่งพัฒนาทางปัญญาที่ยั่งยืน "

 

วิสัยทัศน์ 

        ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยตามมาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา มีการบริการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยและประชากรในท้องถิ่น

 

พันธกิจ 

        ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย

       1.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้หลากหลายในรูปของสื่อต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

       2.  พัฒนาคุณภาพด้านการจัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา และให้บริการอย่างเป็นระบบ

       3.  ให้บริการด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ

       4.  พัฒนาระบบเครือข่ายระหว่างห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯ อุดมศึกษาเพื่อช่วยในการสืบค้นและการใช้ทรัพยากรร่วมกันบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

       5.  บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

       6.  การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร

 

วัตถุประสงค์

      1.  เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

      2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

      3.  ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

      4.  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

      5.  เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

      6.  มีระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

 

 

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles