Search again

พบ: 128  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ / ชาตรี เกิดธรรม.
ผู้แต่ง
ชาตรี เกิดธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ,2554.
เลขเรียก
507.8 ช221น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
MESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข / วิสุทธิ์ คงกัลป์.
ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ คงกัลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
510.7 ว237ม 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
MESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข / วิสุทธิ์ คงกัลป์.
ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ คงกัลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
510.7 ว237ม 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = Human Anatomy And Physiology /รำแพน พรเทพเกษมสันต์.
ผู้แต่ง
รำแพน พรเทพเกษมสันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร , 2549.
เลขเรียก
621 ร221ก 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ / กาญจนา กาญจนสุนทร.
ผู้แต่ง
กาญจนา กาญจนสุนทร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
519.86 ก223ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบและการประเมินผลทางพลศึกษา / พิชิต ภูติจันทร์.
ผู้แต่ง
พิชิต ภูติจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ ,2547.
เลขเรียก
613 พ232ก 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ / บูรชัย ศิริมหาสาคร.
ผู้แต่ง
บูรชัย ศิริมหาสาคร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : บุ๊ค พอยท์,2553.
เลขเรียก
507.8 บ247ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานในหน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร / บรรณาธิการ ประชิต เตมียะเสน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช สังกัดงานวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียก
616.3 ก27 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินทักษะกระบวนการและการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา / วรรณทิพา รอดแรงค้า.
ผู้แต่ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544.
เลขเรียก
507 ว17ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเหตุผลทางคณิตศาสตร์การคิดอย่างมีวิจารณาญาณ เล่ม 1 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
เลขเรียก
515.45 ส16ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเหตุผลทางคณิตศาสตร์การคิดอย่างมีวิจารณาญาณ เล่ม 2 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
เลขเรียก
515.45 ส16ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเหตุผลทางคณิตศาสตร์การคิดอย่างมีวิจารณาญาณ เล่ม 3 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
เลขเรียก
515.45 ส16ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเหตุผลทางคณิตศาสตร์การคิดอย่างมีวิจารณาญาณ เล่ม 4 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
เลขเรียก
515.45 ส16ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ / วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.),2548.
เลขเรียก
507 ว236ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ / ชาตรี ฝ่ายคำตา.
ผู้แต่ง
ชาตรี ฝ่ายคำตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)2559.
เลขเรียก
500 ช223ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles