Not found
Title การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น / ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.
Author ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
Published กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 164 หน้า : 24 ซม
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed