Not found
Title ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชีมวล เชื้อเพลิง แกลบ ที่ บ้านคำสร้างไชย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี / สดใส สร่างโศก, ศุภกิจ นันทะวรการ, ยวิษฐา พิทักษ์วัชระ.
Author สดใส สร่างโศก
Published นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, 2557
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Detail 71 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
Added Author ยวิษฐา พิทักษ์วัชระ
  ศุภกิจ นันทะวรการ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed