ศูนย์บรรณสารสนเทศ
American Corner - ชั้น 2
SET CORNER - ชั้น 1
นวนิยาย - ชั้น 1
นวนิยาย - ชั้น 4
แนะนำหนังสือใหม่
บอร์ดเกม (Board Game) - ห้องวารสาร ชั้น 2
มุม Space learning - ชั้น 2 ห้องวารสาร
มุมหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ชั้น 1
เรื่องสั้น - ชั้น 1
เรื่องสั้น - ชั้น 4
วัสดุ-อุปกรณ์ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
วิจัย/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มรย. - ชั้น 5
วิทยานิพนธ์/วิจัย/ปัญหาพิเศษ - ชั้น 5
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง - ชั้น 2
สื่อโสตฯ - ชั้น 6
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือกฎหมาย - ชั้น 5
หนังสือทั่วไป - ชั้น 3
หนังสือทั่วไป - ชั้น 4
หนังสือแทงจำหน่าย-ชั้น 4
หนังสือภาษาจีน - ชั้น 4
หนังสือภาษามลายู - ชั้น 4
หนังสือภาษาอังกฤษ - ชั้น 4
หนังสือภาษาอาหรับ - ชั้น 4
หนังสือสำหรับเด็ก - ชั้น 4
หนังสือใหม่ - ชั้น 1
หนังสืออ้างอิง - ชั้น 5
หนังสืออาเซียน - ชั้น 1
หูฟัง-ห้อง edutainment ชั้น 5
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เคาน์เตอร์บริการชั้น 1)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
เรื่องสั้น/นวนิยาย
วิทยานิพนธ์/วิจัย
สิ่งพิมพ์เอง
หนังสือ มสธ.
หนังสือทั่วไป
หนังสือเทคโนโลยี
หนังสือประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
หนังสือปรัชญา
หนังสือภาษา
หนังสือวรรณกรรม
หนังสือวิทยาศาสตร์
หนังสือศาสนา
หนังสือศิลปะและนันทนาการ
หนังสือสังคมศาสตร์
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles