Search again

พบ: 715  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล = Digital era administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ก้าวใหม่, 2561.
เลขเรียก
658 ว237ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ = Modern retail management / ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย.
ผู้แต่ง
ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
658.87 ฐ225ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารตามทัศนะของครู อำเภอสุไหงโก-ลก สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 / สังคม พรมมาศ.
ผู้แต่ง
สังคม พรมมาศ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ส212ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีขั้นกลาง 1/ บุญเสริม วิมุกตะนันทน์...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
บุญเสริม วิมุกตะนันทน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
657.044 บ243ก 2561
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีขั้นกลาง 1/ บุญเสริม วิมุกตะนันทน์...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
657.044 บ243ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีขั้นต้น / จันทนา สาขากร.
ผู้แต่ง
จันทนา สาขากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2561.
เลขเรียก
657 จ246ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีขั้นสูง 1 / ดุษฏี สงวนชาติ, วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และพงศ์พรต ฉัตราภรณ์.
ผู้แต่ง
ดุษฏี สงวนชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
657.9 ด243ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีบริหาร / สุปราณี ศุกระเศรณี, ศุภสิน สุริยะ, อำนาจ รัตนสุวรรณ, ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์.
ผู้แต่ง
สุปราณี ศุกระเศรณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์พรรณการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก
657 ส248ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี / อัญชลี พิพัฒนเสริญ.
ผู้แต่ง
อัญชลี พิพัฒนเสริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2561.
เลขเรียก
657 อ213ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีเพื่อการจัดการ / ศิริลักษณ์ บางโชคดี.
ผู้แต่ง
ศิริลักษณ์ บางโชคดี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561.
เลขเรียก
657.48 ศ231ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ / สุขสรรค์ กันตะบุตร.
ผู้แต่ง
สุขสรรค์ กันตะบุตร.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
330.9593 ส248ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของลีลาวดีโดยใช้เทคนิค RAPD : รายงานการวิจัย =Assessment of genetic diversity amomg plumeria app using RAPE technique / ภาวิณี อินนาค.
ผู้แต่ง
ภาวิณี อินนาค.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
635.93353 ภ226ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการปฏิบัติงาน = Performance appraisal / มานพ ชูนิล.
ผู้แต่ง
มานพ ชูนิล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
เลขเรียก
658.3125 ป171ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงเครื่องกำหนดไฟฟ้าพลังงานจิ๋วสำหรับชุมชน / อีลีหย๊ะ สนิโซและฮูเซ็ง ชายดานา.
ผู้แต่ง
อีลีหย๊ะ สนิโซ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 621.3133 อ237ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง / สุปราณี จิราณรงค์.
ผู้แต่ง
สุปราณี จิราณรงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
371.1024 ส241ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles