Search again

พบ: 715  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา ประมวลชุดวิชา 23789 หน่วยที่ 6-10 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
495.918 ม192ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา หน่วยที่ 1-5 = Skills Development and Professional Experiences for Educational Leader / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก
352.32 ม192ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา หน่วยที่ 11-15 = Skills Development and Professional Experiences for Educational Leader / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก
352.32 ม192ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน = Sustainable business development/ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
ผู้แต่ง
ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
เลขเรียก
658.408 ท19ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากดอกกระเจี๊ยบแดง = The development packaging of Fresh Vinegar from Roselle / กรวิทย์ ต่ายกระทึก.
ผู้แต่ง
กรวิทย์ ต่ายกระทึก.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 664.55 ก17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ศาสนบัญญัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นูรีฮัน อิหะโละ.
ผู้แต่ง
นูรีฮัน อิหะโละ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 372.84 น247ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสาระการเรียนรู้อัตตารีคสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 2 / อับดุลพาตะ เซะแง.
ผู้แต่ง
อับดุลพาตะ เซะแง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.36 อ219ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และคณะ.
ผู้แต่ง
วิภาดา มุนินทร์นพมาศ.
สำนักพิมพ์
ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 641.306 ว236ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสู่สากล / นันทรัตน์ นามบุรีและคณะ.
ผู้แต่ง
นันทรัตน์ นามบุรี.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 338.642 น215ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยิม-คืนอุปกรณ์ทางการศึกษาบนเทคโนโลยีเว็บกรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย =The Development of database system of borrowing and returning education ...
ผู้แต่ง
วรรณนภา โพธิ์ผลิ.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 005.74 ว17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบทวิภาคีของการอาชีวศึกษา = Enhancement of dual vocational system / ภูวเรศ อับดุลสตา, วรรณดี สุทธินรากร.
ผู้แต่ง
ภูวเรศ อับดุลสตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียก
373.246 ภ248ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับครูพี่เลี้ยง โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ = Development Assessment Student Field Esperience System Through Thw Internet f...
ผู้แต่ง
ณัฐชนัญ เสริมศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 004.1 ณ331ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / รอฮานา ดาคาเฮงและคณะ.
ผู้แต่ง
รอฮานา ดาคาเฮง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 004.25 ร17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบเครื่องมือวัดระดับน้ำในบ่อเลี้ยงปลาสลิดเพื่อพื้นที่อำเภอบางพลี : รายงานการวิจัย = Development of snakeskin gourami fish pond level instrument systems for Bang-Pli area / ธีวุฒิ แสวงบุญ, ศั...
ผู้แต่ง
ธีรวุฒิ แสวงบุญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ,c2561.
เลขเรียก
วจ 627.52 ธ234ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย/ ประดับ นวลละออง.
ผู้แต่ง
ประดับ นวลละออง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 543.3 ป171ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles