Search again

พบ: 715  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง / เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ.
ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
636.089 ก257ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล = Trainning and personnel development / วัชระ ขาวสังข์.
ผู้แต่ง
วัชระ ขาวสังข์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ; 2561.
เลขเรียก
658.312 ว212ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพยากรณ์ทางสถิติ / กรินทร์ กาญทนานนท์.
ผู้แต่ง
กรินทร์ กาญทนานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
519.54 ก173ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากลุ่มวิทยาศาสตร์ชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากล / นันทรัตน์ นามบุรีและคณะ.
ผู้แต่ง
นันทรัตน์ นามบุรี.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 338.642 น215ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาความสดและการติดทนจากสีธรรมชาติของกลุ่มสีมายา / อรวรรณ ทิพย์มณี.
ผู้แต่ง
อรวรรณ ทิพย์มณี.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 667.2 อ17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ผู้แต่ง
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
307.14 อ779ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ = Information Resources Development LIS 2113 / ศิริงาม แผลงชีพ.
ผู้แต่ง
ศิริงาม แผลงชีพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.
เลขเรียก
025.21 ศ237ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอาหรับโดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาชั้นปที่ 6 / นิอามะ มะดามะ.
ผู้แต่ง
นิอามะ มะดามะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 492.78 น231ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายู เรื่องมารยาทที่ดีในอิสลามโดยใช้ปันตุย (กลอน) สำหรับนักเรียนอิสลามศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 / นาซูฮา เจ๊ะมะ.
ผู้แต่ง
นาซูฮา เจ๊ะมะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Theses 395 น224ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายู โดยใช้นิทาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ฮาซือน๊ะ เวาะเซง.
ผู้แต่ง
ฮาซือน๊ะ เวาะเซง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 499.2884 ฮ228ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นูรอารีนา อาวัม.
ผู้แต่ง
นูรอารีนา อาวัม.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Theses 499.2884 น247ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับ โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / รอฮีมะห์ เด็ง.
ผู้แต่ง
รอฮีมะห์ เด็ง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 492.78 ร19ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะพูดภาษาอาหรับโดยใช้ชุดฝึกทักษะที่เน้นประโยคเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ซูรีซา อาแว.
ผู้แต่ง
ซูรีซา อาแว.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 492.78 ซ247ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา ประมวชุดวิชา 23789 หน่วยที่ 11-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
495.918 ม192ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles