Search again

พบ: 35  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2561.
เลขเรียก
006.68 ภ224อ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ / วุฒิสาร ตันไชย.
ผู้แต่ง
วุฒิสาร ตันไชย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
เลขเรียก
352.14 ว243ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอธารโต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 / มัสตูรอ อาแซ.
ผู้แต่ง
มัสตูรอ อาแซ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 658.3 ม218ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 / ลีซาน ตีมุง.
ผู้แต่ง
ลีซาน ตีมุง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ล232ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล = Digital era administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ก้าวใหม่, 2561.
เลขเรียก
658 ว237ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารตามทัศนะของครู อำเภอสุไหงโก-ลก สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 / สังคม พรมมาศ.
ผู้แต่ง
สังคม พรมมาศ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ส212ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล = Trainning and personnel development / วัชระ ขาวสังข์.
ผู้แต่ง
วัชระ ขาวสังข์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ; 2561.
เลขเรียก
658.312 ว212ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับ โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / รอฮีมะห์ เด็ง.
ผู้แต่ง
รอฮีมะห์ เด็ง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 492.78 ร19ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะพูดภาษาอาหรับโดยใช้ชุดฝึกทักษะที่เน้นประโยคเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ซูรีซา อาแว.
ผู้แต่ง
ซูรีซา อาแว.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 492.78 ซ247ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ศาสนบัญญัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นูรีฮัน อิหะโละ.
ผู้แต่ง
นูรีฮัน อิหะโละ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 372.84 น247ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสู่สากล / นันทรัตน์ นามบุรีและคณะ.
ผู้แต่ง
นันทรัตน์ นามบุรี.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 338.642 น215ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับครูพี่เลี้ยง โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ = Development Assessment Student Field Esperience System Through Thw Internet f...
ผู้แต่ง
ณัฐชนัญ เสริมศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 004.1 ณ331ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์เน้นสำหรับงานวิจัย / ศิริชัย พงศ์วิชัย.
ผู้แต่ง
ศิริชัย พงษ์วิชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
005.369 ศ237ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative Analysis / ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
658.403 พ291ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ = Quantitative analysis for business / สุทธิมา ชำนาญเวช.
ผู้แต่ง
สุทธิมา ชำนาญเวช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2561.
เลขเรียก
513.9 ส244ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles