Search again

พบ: 642  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงแรมชางลี/ ชุตินธร ปานบัว.
ผู้แต่ง
ชุตินธร ปานบัว.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 658.4012 ช244ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา / พีรพงษ์ เซะสะแม.
ผู้แต่ง
พีรพงษ์ เซะสะแม.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Theses 658.4012 พ237ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี)/ หัสบูนา อาบู.
ผู้แต่ง
หัสบูนา อาบู.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Theses 658.4012 ห219ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง / ซัยยีนา สาและ.
ผู้แต่ง
ซัยยีนา สาและ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Theses 336.2 ซ212ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning managment social studies in the 21st century / วิภาพรรณ พินลา, วิภาดา พินลา.
ผู้แต่ง
วิภาพรรณ พินลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
300.7 ว236น 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย = Gender responsive budgeting : GRB / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า ; ถวิล บุรีกุล, หัวหน้าโครงการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
เลขเรียก
352.48 ก142ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน / ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์.
ผู้แต่ง
ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.
เลขเรียก
379.11 ช216ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง.
ผู้แต่ง
น้อย คันชั่งทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
025.431 น215ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร / ปริศนา สุวรรณาภรณ์.
ผู้แต่ง
ปริศนา สุวรรณาภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พรทิพย์การพิมพ์, 2561.
เลขเรียก
664.2 ป173ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 / จุฑามาศ จินดาโชติ.
ผู้แต่ง
จุฑามาศ จินดาโชติ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.207 จ242ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน / นพวรรณ เปียซื่อ, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2561.
เลขเรียก
613 ก226 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต และกัมปนาท ภักดีกุล.
ผู้แต่ง
สยาม อรุณศรีมรกต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
363.7063 ส162ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การตรวจวัดความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากพืช / ประสาร สวัสดิ์ซิตัง.
ผู้แต่ง
ประสาร สวัสดิ์ซิตัง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, 2561.
เลขเรียก
541.393 ป171ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 1 = Service marketing in multicultural societies / กฤษติกา คงสมพงษ์.
ผู้แต่ง
กฤษติกา คงสมพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
658.8 ก298ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles