Search again

พบ: 19  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Design education 3 : รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา / พรเทพ เลิศเทวศิริ, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
745.4 ด129 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
MESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข / วิสุทธิ์ คงกัลป์.
ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ คงกัลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
510.7 ว237ม 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning managment social studies in the 21st century / วิภาพรรณ พินลา, วิภาดา พินลา.
ผู้แต่ง
วิภาพรรณ พินลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
300.7 ว236น 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ / วรรณดี สุทธินรากร.
ผู้แต่ง
วรรณดี สุทธินรากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียก
001.42 ว177ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
519.50285 ก217ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์ / หมอปริญญา แพทย์แผนไทย.
ผู้แต่ง
หมอปริญญา แพทย์แผนไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, 2561.
เลขเรียก
613 ห16ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ชุดพิชิดข้อสอบบรรจุครู สังกัด สพฐ.ประจำปี 2561 / ชาญวิทย์ ศรีอุดม.
ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ ศรีอุดม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส, 2561.
เลขเรียก
371.1076 ช222ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / สุคนธ์ สินธพานนท์.
ผู้แต่ง
สุคนธ์ สินธพานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียก
371.33 ส248น 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต / ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์).
ผู้แต่ง
ตนุพล วิรุฬหการุญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ อมรินทร์เฮลท์ 2561.
เลขเรียก
613.79 ต144น 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
371.3 ท238ศ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา, 2561.
เลขเรียก
001.422 ก217ส 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ / เกษแก้ว เสียงเพราะ.
ผู้แต่ง
เกษแก้ว เสียงเพราะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
613.071 ก258ส 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
หลักการและการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย / จตุรงค์ เหมรา.
ผู้แต่ง
จตุรงค์ เหมรา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
613.7 จ134ห 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
หลักคิด การจัดการหลักสูตรและการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
375.001 พ293ห 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา = Knowledge of curriculum and teaching in social studies / ชรินทร์ มั่งคั่ง.
ผู้แต่ง
ชรินทร์ มั่งคั่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
375.3 ช173อ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles