Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2561.
เลขเรียก
006.68 ภ224อ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ / วุฒิสาร ตันไชย.
ผู้แต่ง
วุฒิสาร ตันไชย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
เลขเรียก
352.14 ว243ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอธารโต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 / มัสตูรอ อาแซ.
ผู้แต่ง
มัสตูรอ อาแซ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 658.3 ม218ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 / ลีซาน ตีมุง.
ผู้แต่ง
ลีซาน ตีมุง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ล232ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล = Digital era administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ก้าวใหม่, 2561.
เลขเรียก
658 ว237ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล = Trainning and personnel development / วัชระ ขาวสังข์.
ผู้แต่ง
วัชระ ขาวสังข์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ; 2561.
เลขเรียก
658.312 ว212ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับ โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / รอฮีมะห์ เด็ง.
ผู้แต่ง
รอฮีมะห์ เด็ง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 492.78 ร19ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ศาสนบัญญัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นูรีฮัน อิหะโละ.
ผู้แต่ง
นูรีฮัน อิหะโละ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 372.84 น247ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับครูพี่เลี้ยง โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ = Development Assessment Student Field Esperience System Through Thw Internet f...
ผู้แต่ง
ณัฐชนัญ เสริมศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 004.1 ณ331ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์ : ฉุยฉายธนบุรี = The Creativity of Conservative Thai Dance : Chui Chai Dhonburi / สุนันทา เกตุเหล็ก.
ผู้แต่ง
สุนันทา เกตุเหล็ก.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2556.
เลขเรียก
วจ 793.31 ส245ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
519.50285 ก217ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ = Data warehousing for modern data management / รัฐสิทธิ์ สุขะหุต.
ผู้แต่ง
รัฐสิทธิ์ สุขะหุต.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก
005.74 ร213ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชัญญาณฺศา ศุภอักษร.
ผู้แต่ง
ชัญญาณฺศา ศุภอักษร.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 610.11 ช213ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจก่อสร้าง (CONS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ญาดาฐิตา ระเด่นอาหมัด.
ผู้แต่ง
ญาดาฐิตา ระเด่นอาหมัด.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 338.47624 ญ223ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป / วินัย ธรรมศิลป์ สุนี ตรีทิเพนทร์ และ จุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์.
ผู้แต่ง
วินัย ธรรมศิลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก
351.076 ว235ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles