Search again

พบ: 515  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556-2557 : รายงานการวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 378.198 ส221ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์.
ผู้แต่ง
พวงทอง ภวัครพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
320.95930904 พ17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2561 / กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2561.
เลขเรียก
338.9593 ก226 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารคนด้วยหลัก 5 ธาตุ / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
ผู้แต่ง
เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2561.
เลขเรียก
658.3 ก276ป 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอธารโต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 / มัสตูรอ อาแซ.
ผู้แต่ง
มัสตูรอ อาแซ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 658.3 ม218ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 / ลีซาน ตีมุง.
ผู้แต่ง
ลีซาน ตีมุง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ล232ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส / ซูฮายมี สาแล.
ผู้แต่ง
ซูฮายมี สาแล.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ซ249ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีบริหาร / สุปราณี ศุกระเศรณี, ศุภสิน สุริยะ, อำนาจ รัตนสุวรรณ, ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์.
ผู้แต่ง
สุปราณี ศุกระเศรณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์พรรณการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก
657 ส248ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี / อัญชลี พิพัฒนเสริญ.
ผู้แต่ง
อัญชลี พิพัฒนเสริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2561.
เลขเรียก
657 อ213ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีเพื่อการจัดการ / ศิริลักษณ์ บางโชคดี.
ผู้แต่ง
ศิริลักษณ์ บางโชคดี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561.
เลขเรียก
657.48 ศ231ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของลีลาวดีโดยใช้เทคนิค RAPD : รายงานการวิจัย =Assessment of genetic diversity amomg plumeria app using RAPE technique / ภาวิณี อินนาค.
ผู้แต่ง
ภาวิณี อินนาค.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
635.93353 ภ226ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงเครื่องกำหนดไฟฟ้าพลังงานจิ๋วสำหรับชุมชน / อีลีหย๊ะ สนิโซและฮูเซ็ง ชายดานา.
ผู้แต่ง
อีลีหย๊ะ สนิโซ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 621.3133 อ237ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง / สุปราณี จิราณรงค์.
ผู้แต่ง
สุปราณี จิราณรงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
371.1024 ส241ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง / เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ.
ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
636.089 ก257ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล = Trainning and personnel development / วัชระ ขาวสังข์.
ผู้แต่ง
วัชระ ขาวสังข์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ; 2561.
เลขเรียก
658.312 ว212ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles