Search again

พบ: 514  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / รอฮานา ดาคาเฮงและคณะ.
ผู้แต่ง
รอฮานา ดาคาเฮง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 004.25 ร17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ผู้ปกครองต้นแบบเป็นฐานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี : รายงานการวิจัย / ชิตาพร เอี่ยมสะอาด...[และคนอื่่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.
เลขเรียก
วจ 372.218 ช234ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพรินท์, 2561.
เลขเรียก
375 ช216ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่ปกคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตสำหรับอบแห้งกือโป๊ะ ที่ 3 ชายแดนภาคใต้ / สมกรณ์ ชัยวรากรณ์,รุสมาดี สะบูดิง.
ผู้แต่ง
สมกรณ์ ชัยวรากรณ์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 621.4025 ส245ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่ปกคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตสำหรับอบแห้งลูกหยี ที่ 3 ชายแดนภาคใต้ / สมกรณ์ ชัยวรากรณ์,รุสมาดี สะบูดิง.
ผู้แต่ง
สมกรณ์ ชัยวรากรณ์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 621.4025 ส245ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ / สยาม อรุณศรีมรกต.
ผู้แต่ง
สยาม อรุณศรีมรกต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
658.4083 ส162ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การภาษีอากร / จัดทำโดย รุ่งนภา สันติธรรมา.
ผู้แต่ง
รุ่งนภา สันติธรรมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2561.
เลขเรียก
336.2 ร242ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การภาษีอากร 2 (บัญชีภาษี) / ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา, รุ่งนภา สันติธรรมา.
ผู้แต่ง
ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2561.
เลขเรียก
657.46 ณ17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางระบบสารสนเทศ / ลั่นทม จอนจวบทรง.
ผู้แต่ง
ลั่นทม จอนจวบทรง,
เลขเรียก
004.072 ล253ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ :ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา = Development research of love model for enhancing comprehensive humanization : a research progr...
ผู้แต่ง
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียก
155.9370711 อ256ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรแนวคิดและกระบวนการ = Curriculum Research and Development Concept and Process / ชวลิต ชูกำแพง.
ผู้แต่ง
ชวลิต ชูกำแพง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
75.001 ช17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์การสนทนาวิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร = Conversation analysis communication research methodology / ไพโรจน์ วิไลนุช.
ผู้แต่ง
ไพโรจน์ วิไลนุช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
302.2242 พ291ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อความ / จันทิมา อังคพณิชกิจ.
ผู้แต่ง
จันทิมา อังคพณิชกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
401.41 จ285ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ / อาณัติ ลีมัคเดช.
ผู้แต่ง
อาณัติ ลีมัคเดช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561.
เลขเรียก
332 อ223ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา / ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์.
ผู้แต่ง
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561.
เลขเรียก
664.072 ช292อ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles