Search again

พบ: 62  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Design education 3 : รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา / พรเทพ เลิศเทวศิริ, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
745.4 ด129 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
MESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข / วิสุทธิ์ คงกัลป์.
ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ คงกัลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
510.7 ว237ม 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
MESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข / วิสุทธิ์ คงกัลป์.
ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ คงกัลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
510.7 ว237ม 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
WITThai เล่ม 2 = เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย / เรียบเรียงโดย แทนไท ประเสริฐกุล, ลินินา พุทธิธาร, อาจวรงค์ จันทมาศ.
ผู้แต่ง
แทนไท ประเสริฐกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561.
เลขเรียก
001.42 ท285ว 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า= Creativity for value management / คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
153.42 ก226 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning managment social studies in the 21st century / วิภาพรรณ พินลา, วิภาดา พินลา.
ผู้แต่ง
วิภาพรรณ พินลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
300.7 ว236น 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ / อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก.
ผู้แต่ง
อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2561.
เลขเรียก
613.62 อ221ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา หน่วยที่ 1-5 = Skills Development and Professional Experiences for Educational Leader / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก
352.32 ม192ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบทวิภาคีของการอาชีวศึกษา = Enhancement of dual vocational system / ภูวเรศ อับดุลสตา, วรรณดี สุทธินรากร.
ผู้แต่ง
ภูวเรศ อับดุลสตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียก
373.246 ภ248ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพรินท์, 2561.
เลขเรียก
375 ช216ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ :ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา = Development research of love model for enhancing comprehensive humanization : a research progr...
ผู้แต่ง
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียก
155.9370711 อ256ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรแนวคิดและกระบวนการ = Curriculum Research and Development Concept and Process / ชวลิต ชูกำแพง.
ผู้แต่ง
ชวลิต ชูกำแพง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
75.001 ช17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative Analysis / ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
658.403 พ291ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเพื่อสร้างผู้นำสู่สังคมธรรมาธิปไตย = Education For Leadership Development In Democratic Society / วิชัย ตันศิริ.
ผู้แต่ง
วิชัย ตันศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษาภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา, 2561.
เลขเรียก
321.8 ว231ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและความเป็นครูไทย / ธราญา จิตรชญาวณิช.
ผู้แต่ง
ธราญา จิตรชญาวณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
371.1 ธ172ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles