Search again

พบ: 18  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2561.
เลขเรียก
006.68 ภ224อ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ / วุฒิสาร ตันไชย.
ผู้แต่ง
วุฒิสาร ตันไชย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
เลขเรียก
352.14 ว243ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอธารโต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 / มัสตูรอ อาแซ.
ผู้แต่ง
มัสตูรอ อาแซ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 658.3 ม218ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 / ลีซาน ตีมุง.
ผู้แต่ง
ลีซาน ตีมุง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ล232ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล = Trainning and personnel development / วัชระ ขาวสังข์.
ผู้แต่ง
วัชระ ขาวสังข์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ; 2561.
เลขเรียก
658.312 ว212ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ศาสนบัญญัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นูรีฮัน อิหะโละ.
ผู้แต่ง
นูรีฮัน อิหะโละ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 372.84 น247ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative Analysis / ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
658.403 พ291ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
519.50285 ก217ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชัญญาณฺศา ศุภอักษร.
ผู้แต่ง
ชัญญาณฺศา ศุภอักษร.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 610.11 ช213ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป / วินัย ธรรมศิลป์ สุนี ตรีทิเพนทร์ และ จุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์.
ผู้แต่ง
วินัย ธรรมศิลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก
351.076 ว235ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น ลำดับที่ 6 : JTEPA ณ ปีที่ 10 การปกป้องตลาดสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น / สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์.
ผู้แต่ง
สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
380.141 ส237ญ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา / อาสมิง ปูลา.
ผู้แต่ง
อาสมิง ปูลา.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 อ226ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา เขต 1 / อามาล โต๊ะตาหยง.
ผู้แต่ง
อามาล โต๊ะตาหยง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 อ225ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัย การจัดการค่ายพักแรมสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว = Camp management for people with physical disability / นุชรา แสวงสุข, ประพัฒน์ เขียวประภัสสร.
ผู้แต่ง
นุชรา แสวงสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 796.54 น242ร 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Business Development Based on the Model of Thai Army Housewives' Community Enterprises in the Southern B...
ผู้แต่ง
ชมพูนุท ศรีพงษ์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 338.642 ช16ร 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles