Search again

พบ: 79  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
มหาราชวงษ์ พงษาวดารพม่า / นายต่อ, แปล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้, 2562.
เลขเรียก
959.1 ม226น 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์ 3 :แนวคิดวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-9 = SCIENCE 3 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2547.
เลขเรียก
501 ม192อ 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยที่ 10-15 = SCIENCE 3 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2555.
เลขเรียก
501 ม192อ 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS = Statistics for research and SPSS application techniques / ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, สุภมาส อังศุโชติ, อัจฉรา ชำนิประศาสน์.
ผู้แต่ง
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2562.
เลขเรียก
001.422 ล214ส 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สอนเด็กทำโครงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน/ พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก
371.36 พ236ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สัมมนาปัญหาและแนวโน้นทางการบริหารการศึกษา (23703)หน่วยที่ 1-4 = Seminar on issues and trends in educational administration / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2552.
เลขเรียก
371.2 ม192ส 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สัมมนาปัญหาและแนวโน้นทางการบริหารการศึกษา (23703)หน่วยที่ 13-15 = Seminar on issues and trends in educational administration / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2551.
เลขเรียก
371.2 ม192ส 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สัมมนาปัญหาและแนวโน้นทางการบริหารการศึกษา (23703)หน่วยที่ 9-12 = Seminar on issues and trends in educational administration / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2552.
เลขเรียก
371.2 ม192ส 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
หลักคิด การจัดการหลักสูตรและการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
375.001 พ293ห 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / สิทธิ์ ธีรสรณ์.
ผู้แต่ง
สิทธิ์ ธีรสรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
808.066 ส234ท 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เปิดหน้ากากขงเบ้ง ฉบับรวมเล่ม / เล่า ชวน หัว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2557.
เลขเรียก
895.13 ล261ป 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM education (สะเต็มศึกษา) / วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา.
ผู้แต่ง
วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
507.1 ว183ร 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เศรษฐศาสตร์การจัดการ = Managerial economics / ณักษ์ กุลิสร์.
ผู้แต่ง
ณักษ์ กุลิสร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
338.5024658 ณ211ศ 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เอกกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว = Fundamental Psycholigy ang Sociology for Guidance หน่วยที่ 8-15 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2555.
เลขเรียก
371.422 ม192อ 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to Research in information Science หน่วยที่ 1-6 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2555.
เลขเรียก
020.72 ม192อ 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles