Search again

พบ: 145  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ = Skills and Instructional sepaktakraw sport / เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์.
ผู้แต่ง
เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
796.337 ก225ท 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต / ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์).
ผู้แต่ง
ตนุพล วิรุฬหการุญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ อมรินทร์เฮลท์ 2561.
เลขเรียก
613.79 ต144น 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นันทนาการ / ชูชีพ เยาวพัฒน์.
ผู้แต่ง
ชูชีพ เยาวพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543.
เลขเรียก
790 ช241น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ/ สมนึก แก้ววิไล.
ผู้แต่ง
สมนึก แก้ววิไล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาลัยวิทยาลัย.
เลขเรียก
790.15 ส16น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นาฎสิลป์ไทย : นาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา-อุดมศึกษา / สุมิตร เทพวงษ์.
ผู้แต่ง
สุมิตร เทพวงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2548.
เลขเรียก
793.319593 ส246น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นาฏยศิลป์ หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหว / ศิริมงคล นาฎยกุล.
ผู้แต่ง
ศิริมงคล นาฎยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2551.
เลขเรียก
793.3 ศ237น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นาฏศิลป์ไทย : นาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา-อุดมศึกษา / สุมิตร เทพวงษ์.
ผู้แต่ง
สุมิตร เทพวงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอเดียนสโตร์ , 2548.
เลขเรียก
793.319593 ส246น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น / รานี ชัยสงคราม.
ผู้แต่ง
รานี ชัยสงคราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา,2544.
เลขเรียก
793.319593 224น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นาฏศิลป์ไทยในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547.
เลขเรียก
780 ส225น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
บริหารด้วยรัก / โสภณ พรโชคชัย.
ผู้แต่ง
โสภณ พรโชคชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียก
658 ส281บ 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ปฐมบททฤาฎีดนตรี / นพพร ด่านสกุล.
ผู้แต่ง
นพพร ด่านสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2550.
เลขเรียก
780.26 น16ป
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ประวัติ และการลีลาศ = Social Dance / รังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
ผู้แต่ง
รังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2551.
เลขเรียก
792.8 ร212ป 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ผู้นำนันทนาการ = Recreation Leadership / กำโชค เผือกสุวรรณ.
ผู้แต่ง
กำโชค เผือกสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
790.092 ก226ผ 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ฟันดาบ รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น / บริษัทสกายบุ๊กส์จำกัด.
ผู้แต่ง
บริษัทสกายบุ๊กส์จำกัด.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : บริษัทสกายบุ๊กส์จำกัด , 2548.
เลขเรียก
796.86 ส11ฟ 2548
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ฟุตซอล รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป.
ผู้แต่ง
สกายบุ๊กส์.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียก
796.3348 ส11ฟ 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles