Search again

พบ: 1,554  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา = The Use of Restorative Justice in Muang Songkhla Provincial Police Station / บัญญติ วงษ์สุวรรณ.
ผู้แต่ง
บัญญัติ วงษ์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์, 2553.
เลขเรียก
347 บ213ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ = News Coverage on Feminist in Southernmost Provines / สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน, ศริยา บิลแสละ.
ผู้แต่ง
สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554.
เลขเรียก
วจ 322.42 ส221ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 / เบญจา พรหมเพ็ชร.
ผู้แต่ง
เบญจา พรหมเพ็ชร.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียก
Thesis 372.12 บ253ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส / มาซือลัน อาเดะมะ.
ผู้แต่ง
มาซือลัน อาเดะมะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371 ม221ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเงินพัสดุ และสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี / สามีลาห์ บือแน.
ผู้แต่ง
สามีลาห์ บือแน.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 378.106 ส225ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของศูนย์พัฒนาสังคมในภาคใต้ / สุนทร รอดเนียม.
ผู้แต่ง
สุนทร รอดเนียม.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
เลขเรียก
Thesis 658 ส248ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารความขัดแย้งกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา / วิโรจน์ มโนกิจอุดม.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ มโนกิจอุดม.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียก
Thesis 658.4 ว237ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอสุคิริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2/ อิลมี ฮาแว.
ผู้แต่ง
อิลมี ฮาแว.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 352.4 อ237ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอทุ่งยางแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 / การีหม๊ะ หะยีอาซา.
ผู้แต่ง
การีหม๊ะ หะยีอาซา.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 378.106 ก226ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานของผู้บริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานประเภทสามัญจังหวัดนราธิวาส / นิคม จันทร์ประดิษฐ์.
ผู้แต่ง
นิคม จันทร์ประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2552.
เลขเรียก
Thesis 371.2 น 231 ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 / สีตีซอปีเย๊าะ มือแยบาลอ.
ผู้แต่ง
สีตีซอปีเย๊าะ มือแยบาลอ.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
Thesis 352.4 ส234ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสุวารี-สามัคคี อำเภอรือเสาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 / นายาณี ยาเล.
ผู้แต่ง
นายาณี ยาเล.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.203 น225ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 / อาหามะ ดือเร๊ะ.
ผู้แต่ง
อาหามะ ดือเร๊ะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียก
Thesis 371.203 อ228ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles