Search again

พบ: 1,554  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = A strong community at management in line with sufficienc...
ผู้แต่ง
จันทนา อินทฉิม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 330.9593 จ215ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มดอกไม้ใบยาง จังหวัดปัตตานี / ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์.
ผู้แต่ง
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550.
เลขเรียก
วจ 331.7 ป226ก 2550
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่สามจังหวัด / สงบ เรืองศรี.
ผู้แต่ง
สงบ เรืองศรี.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
Thesis 621.984 ส12ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / วาสนา ชำระ.
ผู้แต่ง
วาสนา ชำระ.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
Thesis 305.562 ว227ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเครื่องเขียนในจังหวัดยะลา / ณัฎฐนันท์ สุภัทรชัยวงศ์.
ผู้แต่ง
ณัฎฐนันท์ สุภัทรชัยวงศ์.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
Thesis 658.4012 ณ213ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงแรมชางลี/ ชุตินธร ปานบัว.
ผู้แต่ง
ชุตินธร ปานบัว.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 658.4012 ช244ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจร้านขายของชำในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา / ณัชชา ไชยา.
ผู้แต่ง
ณัชชา ไชยา.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียก
Thesis 381.147 ณ212ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจร้านขายยาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) / สุภาพร แก้วประดิษฐ์.
ผู้แต่ง
สุภาพร แก้วประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียก
Thesis 658.4012 ส246ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจร้านค้าปลีกคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) / ชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์.
ผู้แต่ง
ชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียก
Thesis 658.4012 ช171ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดยะลา เฉพาะกรณีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ปี 2554 / วิชชุลดา อาทรกิจ.
ผู้แต่ง
วิชชุลดา อาทรกิจ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียก
Thesis 658.022 ว232ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจร้านเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) / อาหมัด เด็งระกีนา.
ผู้แต่ง
อาหมัด เด็งระกีนา.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียก
Thesis 684.1 อ228ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) / กามารอซามัน หะยีสะมะแอ.
ผู้แต่ง
กามารอซามัน หะยีสะมะแอ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียก
Thesis 691 ก225ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles