Search again

พบ: 1,554  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
กลยุทธ์และรูปแบบการทุจริตการประกันภัยรถยนต์ : กรณีศึกษาบริษัทประกันภัยในจังหวัดสงขลา / อาภรณ์ แซ่เล่า.
ผู้แต่ง
อาภรณ์ แซ่เล่า.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.
เลขเรียก
Thesis 368.092 อ221ก 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ : ภาษาและวัฒนธรรม / พรเพ็ญ ตันประเสริฐ.
ผู้แต่ง
พรเพ็ญ ตันประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ; 2556.
เลขเรียก
วจ 390.2 พ253ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การกระจายตัวของสารบิวทิลทินในน้ำและสัตว์น้ำบางชนิดบริเวณพื้นที่ท่าเรือประมงหลักในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Distribution of Butyltin (BTs) in water and some marine organism species from fishing port areas ...
ผู้แต่ง
อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร, 2554.
เลขเรียก
วจ 546 อ215ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ กราฟฟิก 2549.
เลขเรียก
379.5939 ก171 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การกระทำผิดกฏหมายของเด็กและเยาวชนหญิง: ศึกษากรณีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา / ดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว.
ผู้แต่ง
ดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550.
เลขเรียก
Thesis 345.08 ด17ก 2550
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การกระทำผิดวินัยของข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2552 : รายงานวิจัย = Disciplinary actions of the Goverment Officer at Prince of Songkla University, Pa...
ผู้แต่ง
ศุภชาต อังแสงธรรม.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2554.
เลขเรียก
วจ 378.11 ศ246ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การขยายพันธุ์ส้มแขก (Garcinia atroviridis Griff) ด้วยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ = Micropropagation of Somkaeg (Garcinia atroviridis Griff) by biotechnological Method / อรุณี ม่วงแก้วงาม.
ผู้แต่ง
อรุณี ม่วงแก้วงาม.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2552.
เลขเรียก
วจ 571.5382 อ174ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน = Screening of keratinase-producing microbes from local environmental samples and their effici...
ผู้แต่ง
อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียก
วจ 579.3 อ215ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร/ นิธิภัทร บาลศิริ.
ผู้แต่ง
นิธิภัทร บาลศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
วจ 338.4791 น234ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวตลาดคลองเสน 100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ / พรศิริ กองนวล.
ผู้แต่ง
พรศิริ กองนวล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552.
เลขเรียก
วจ 658.4038 พ17ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล : รายงานการวิจัย = The knowledge management of adminstration for inherit Thai classical music cultur...
ผู้แต่ง
วินัยธร วิชัยดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 658.4038 ว235ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการ/ ปรีชา แสงโชติและคณะ.
ผู้แต่ง
ปรีชา แสงโชติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552.
เลขเรียก
วจ 551.45 ป173ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้เพื่อเฝ้าระวังน้ำในคลองสำโรง : กรณีศึกษาตลาดน้ำโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ / สุวรรณี สิมะกรพินธ์และคณะ.
ผู้แต่ง
สุวรรณี สิมะกรพินธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552.
เลขเรียก
วจ 363.72 ส247ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอบางแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2/ จรูญ หนูแดง.
ผู้แต่ง
จรูญ หนูแดง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.
เลขเรียก
Thesis 370.9593 จ17ก 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles