Search again

พบ: 1,554  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี / มาหามะตอเฮ สาแม.
ผู้แต่ง
มาหามะตอเฮ สาแม.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.26 ม228ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษายะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา / อาทิตย์ รัตนสุริยา.
ผู้แต่ง
อาทิตย์ รัตนสุริยา.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.201 อ223ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
กระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาครพิทยาคาร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล = The Procedure of Internal Quality Assurance within Sakornpittayakarn School, Amphar Thaphea, Changwat Stun / สมาแอ็น ยาประจัน...
ผู้แต่ง
สมาแอ็น ยาประจันทร์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
เลขเรียก
Thesis 371.2 ส182ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนคลองลัดภาชี เพื่อการจัดการอุทกภัย / เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญและธิติมา เกตุแก้ว.
ผู้แต่ง
เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2555.
เลขเรียก
วจ 551.483 อ251ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนบำเพ็ญ เพื่อการจัดการอุทกภัย / วิชัย สีแก้ว,กิตติ กอบัวแก้ว และธิติมา เกตุแก้ว.
ผู้แต่ง
วิชัย สีแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2555.
เลขเรียก
วจ 551.4 ว232ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการสรรหาคณบดี : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = Dean Selection Process : A Case study of Prince of Songkla University / จินตนา แก้วสลับนิจ.
ผู้แต่ง
จินตนา แก้วสลับนิจ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
เลขเรียก
Thesis 303 จ235ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The process on promote the elederly indentify occupation group in Tumbol Bangpls Bang...
ผู้แต่ง
ธัชกร ภัทรพันปี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 331.398 ธ299ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ/ กามารูเด็น อูเซ็ง.
ผู้แต่ง
กามารูเด็น อูเซ็ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553.
เลขเรียก
วจ 347.01 ก221ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าว ด้วยวิธีบูรณาการการสอนตามแนวสะตีมศึกษาของเด็กปฐมวัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม : รายงานการวิจัย / อารีย์ ศรีอำนวย.
ผู้แต่ง
อารีย์ ศรีอำนวย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2561.
เลขเรียก
วจ 372.218 อ226ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตจังหวัดตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี) / ยุทธพงศ์ นากรักษา.
ผู้แต่ง
ยุทธพงศ์ นากรักษา.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
Thesis 658.8 ย244ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านขายยาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) / ธนัญญา อักษรภักดิ์.
ผู้แต่ง
ธนัญญา อักษรภักดิ์.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
Thesis 658.8 ธ151ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี/ พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ.
ผู้แต่ง
พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
วจ 659.2 พ12ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยะลา / ธนพล เยาวพักตร์.
ผู้แต่ง
ธนพล เยาวพักตร์.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
Thesis 364.4 ธ15ก 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การเลือกใช้ การพานิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้จัดจำหน่ายเพื่อเป็นช่องทางการตลาดในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุมาภรณ์ อนุราช.
ผู้แต่ง
สุมาภรณ์ อนุราช.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550.
เลขเรียก
Thesis 658.84 ส248ก 2550
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles