Search again

พบ: 1,554  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอมายอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 / วราพร พรมแก้วพันธ์.
ผู้แต่ง
วราพร พรมแก้วพันธ์.
สำนักพิมพ์
2557.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ว172ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 / สุทิน พรหมเพ็ชร.
ผู้แต่ง
สุทิน พรหมเพ็ชร.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
Thesis 372.1201 ส244ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 / สุเทพ เท่งประกิจ.
ผู้แต่ง
สุเทพ เท่งประกิจ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ส244ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี / อับดุลเลาะ เจะโมง.
ผู้แต่ง
อับดุลเลาะ เจะโมง.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
Thesis 371.201 อ215ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอยะรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 / ฟัรฮาม เจ๊ะแม.
ผู้แต่ง
ฟัรฮาม เจ๊ะแม.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ฟ217ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสุไหงปาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 / ซูใฮมี ศาสน์ศรัทธา.
ผู้แต่ง
ซูใฮมี ศาสน์ศรัทธา.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ซ249ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา / มูฮำมัดอนูวาร์ สะอะ.
ผู้แต่ง
มูฮำมัดอนูวาร์ สะอะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.2 ม249ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี / ญตินันท์ แก้วงาม.
ผู้แต่ง
ญตินันท์ แก้วงาม.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 372.1201 ญ14ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส / ซูฮายมี สาแล.
ผู้แต่ง
ซูฮายมี สาแล.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ซ249ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการเว็บไซต์ = Website Management / ศิริชัย นามบุรี.
ผู้แต่ง
ศิริชัย นามบุรี.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียก
006.78 ศ237ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเพื่อใช้ในการศึกษาอย่างยั่งยืน : รายงานการวิจัย = A management learning resources about local wisdom in community at...
ผู้แต่ง
ปรีชา ธนะวิบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 306.42 ป173ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles