Search again

พบ: 29  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาคลิปวิดีโอสำหรับเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Video Clips Developments for Youth to Construct Understanding of Suffi...
ผู้แต่ง
ศุภฤกษ์ ทานาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2563.
เลขเรียก
วจ 006.696 ศ225ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นงเยาว์ อุทุมพร.
ผู้แต่ง
นงเยาว์ อุทุมพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 170 น146ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
การศึกษาต้นแบบการพัฒนามูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ของแหล่งมรดก ศิลปสถาปัตย์สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร/ วีรชัย คำธร.
ผู้แต่ง
วีรชัย คำธร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 338.4791 ว237ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
การศึกษาวัสดุปลูกจากกาบกล้วยและขี้เลื่อย : รายงานการวิจัย = Study on substrate culture from leaf sheaf of banana tree and sawdust / วงจันทร์ นุ่นคง.
ผู้แต่ง
วงจันทร์ นุ่นคง.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
วจ 631.584 ว17ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image

image
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การทำงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 : รายงานการวิจัย = The needs assessment for learning management d...
ผู้แต่ง
สายใจ ชุนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 370.113 ส225ค 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ 1 = Spearhead Research on Water Management, Phase 1 / สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
ผู้แต่ง
สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
วจ 553.79 ส242ง 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
ทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = Attitude and satisfaction of Graduate studens towards the qua...
ผู้แต่ง
ฐานิตารัชต์ เอี่ยมธนะมาศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียก
วจ 378.101 ฐ222ร 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
ปัญหาสถานะและลำดับชั้นทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 :กรณีศึกษาพระราชกฤษฎีกา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The final report about the problems of the law status and ...
ผู้แต่ง
สิทธิกร ศักดิ์แสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563.
เลขเรียก
วจ 342.593 ส238ป 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ผลของแมนโนโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่เตรียมจากกากเนื้อมะพร้าวต่อจุลินทรีย์ในลำไส้มนุษย์ / สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, นริศรา สุรทานต์นนท์ และ มัสลิน นาคไพจิตร.
ผู้แต่ง
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2563.
เลขเรียก
วจ 616.34 ส248ร 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
รายงานการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล = Development of caramel crispy bananas / ไกรรัช เทศมี.
ผู้แต่ง
ไกรรัช เทศมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 641.4 ก297ร 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิยมร่วมกับวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสร้างเสริมความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต / ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ.
ผู้แต่ง
ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 495.91 ภ216ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
รายงานการวิจัยการจัดการเแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสิรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น = The participatory management of cultural learning resources...
ผู้แต่ง
นิธิภัทร บาลศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 338.4791 น235ร 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน = Development of brushless DC motor control unit / สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์.
ผู้แต่ง
สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 621.462 ส142ร 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles