Search again

พบ: 45  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเพื่อใช้ในการศึกษาอย่างยั่งยืน : รายงานการวิจัย = A management learning resources about local wisdom in community at...
ผู้แต่ง
ปรีชา ธนะวิบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 306.42 ป173ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : รายงานการวิจัย = The development of online in computing science subject for Prathomsuksa 2 / จิระพงศ์...
ผู้แต่ง
จิระพงศ์ ฉันทพจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 371.334 จ232ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะตอดองในน้ำปรุงรสพร้อมบริโภค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / จารุวรรณ มณีศรี, ชุมพร หนูเมือง.
ผู้แต่ง
จารุวรรณ มณีศรี.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2562.
เลขเรียก
วจ 664.0286 จ226ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าโดยใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานช่วงชะลอเบรกและช่วงเบรก : รายงานการวิจัย = Improvement electric vehicle with supercapacitors as energy storge source during regenerati...
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ ภูสมมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 629.2293 ป215ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพิ่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The deverlopment an activity organization model for enhance moral and ethics for prathomsuksa 6 students...
ผู้แต่ง
พัชรี ปิยภัณฑ์.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 170.20223 พ212ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย / สมิทธิ์ เจือจินดา,วรรณนภา โพธิ์ผลิ.
ผู้แต่ง
สมิทธิ์ เจือจินดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 305.26 ส163ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The investigation of service mind of academic supporting personnel at Dhonburi Rajabhat Universit...
ผู้แต่ง
มานิตย์ กุศลคุ้ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 378.111 ม224ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชนิดของดินและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกบัวฝรั่ง = Study on soil and fertilizers appropriate to hardy waterlily / สรรลาภ สงวนดีกุลและคณะ.
ผู้แต่ง
สรรลาภ สงวนดีกุล.
สำนักพิมพ์
ชลบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2562.
เลขเรียก
วจ 635.933 ส18ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย / กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว.
ผู้แต่ง
กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2562.
เลขเรียก
วจ.332.7 ก226ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การใช้คลิปเสียงออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการฟังของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = Effect of Online Clips to Develop Listening Proficiency of Education Dhonburi Ra...
ผู้แต่ง
บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 371.3344 บ243ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหา การจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายกับชีวิตและสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The satisfaction of the teaching learning manageme...
ผู้แต่ง
ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ378.17 ย246ค 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Behavior and factor influencing the making decision purchasing on healt...
ผู้แต่ง
นิชาภา พิมพสุต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 658.8342 น235พ 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพภาวะอุทกภัย = Developmet of management learning Transmitting local knowledge in health self-care during Flood disast...
ผู้แต่ง
วีรภัทร ภัทรกุล.
สำนักพิมพ์
อยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2562.
เลขเรียก
วจ 363.3493 ก237ร 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = The study of problems and educational management guidelines of the ...
ผู้แต่ง
ณัฐนันท์ มั่นคง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 372.21 ณ231ร 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles