Search again

พบ: 55  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The process on promote the elederly indentify occupation group in Tumbol Bangpls Bang...
ผู้แต่ง
ธัชกร ภัทรพันปี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 331.398 ธ299ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าว ด้วยวิธีบูรณาการการสอนตามแนวสะตีมศึกษาของเด็กปฐมวัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม : รายงานการวิจัย / อารีย์ ศรีอำนวย.
ผู้แต่ง
อารีย์ ศรีอำนวย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2561.
เลขเรียก
วจ 372.218 อ226ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล : รายงานการวิจัย = The knowledge management of adminstration for inherit Thai classical music cultur...
ผู้แต่ง
วินัยธร วิชัยดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 658.4038 ว235ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = A strong community at management in line with sufficienc...
ผู้แต่ง
จันทนา อินทฉิม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 330.9593 จ215ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงแรมชางลี/ ชุตินธร ปานบัว.
ผู้แต่ง
ชุตินธร ปานบัว.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 658.4012 ช244ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556-2557 : รายงานการวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 378.198 ส221ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส / ซูฮายมี สาแล.
ผู้แต่ง
ซูฮายมี สาแล.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ซ249ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของลีลาวดีโดยใช้เทคนิค RAPD : รายงานการวิจัย =Assessment of genetic diversity amomg plumeria app using RAPE technique / ภาวิณี อินนาค.
ผู้แต่ง
ภาวิณี อินนาค.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
635.93353 ภ226ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอาหรับโดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาชั้นปที่ 6 / นิอามะ มะดามะ.
ผู้แต่ง
นิอามะ มะดามะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 492.78 น231ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากดอกกระเจี๊ยบแดง = The development packaging of Fresh Vinegar from Roselle / กรวิทย์ ต่ายกระทึก.
ผู้แต่ง
กรวิทย์ ต่ายกระทึก.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 664.55 ก17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และคณะ.
ผู้แต่ง
วิภาดา มุนินทร์นพมาศ.
สำนักพิมพ์
ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 641.306 ว236ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยิม-คืนอุปกรณ์ทางการศึกษาบนเทคโนโลยีเว็บกรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย =The Development of database system of borrowing and returning education ...
ผู้แต่ง
วรรณนภา โพธิ์ผลิ.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 005.74 ว17ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับครูพี่เลี้ยง โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ = Development Assessment Student Field Esperience System Through Thw Internet f...
ผู้แต่ง
ณัฐชนัญ เสริมศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 004.1 ณ331ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบเครื่องมือวัดระดับน้ำในบ่อเลี้ยงปลาสลิดเพื่อพื้นที่อำเภอบางพลี : รายงานการวิจัย = Development of snakeskin gourami fish pond level instrument systems for Bang-Pli area / ธีวุฒิ แสวงบุญ, ศั...
ผู้แต่ง
ธีรวุฒิ แสวงบุญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ,c2561.
เลขเรียก
วจ 627.52 ธ234ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles