Search again

พบ: 33  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการอนุรักษ์เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.
เลขเรียก
Thesis 333.7 จ173ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร/ นิธิภัทร บาลศิริ.
ผู้แต่ง
นิธิภัทร บาลศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
วจ 338.4791 น234ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดทำฐานข้อมูลข้าวพื้นเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / อรุณี ม่วงแก้วงามและคณะ.
ผู้แต่ง
อรุณี ม่วงแก้วงาม.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2559.
เลขเรียก
วจ633 อ174ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนา "แบบสอบแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อสอบ" ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา (การศึกษาระยะที่2) / พิศิษฐ ตัณฑวณิชและคณะ.
ผู้แต่ง
พิศิษฐ ตัณฑวณิช.
สำนักพิมพ์
สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2559.
เลขเรียก
วจ 371.261 พ231ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา = The student activity by project based learning method for...
ผู้แต่ง
ญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก
วจ 371.36 ญ223ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ/ สันธนี แผนดี.
ผู้แต่ง
สันธนี แผนดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธรบุรี, 2559.
เลขเรียก
วจ 428.24 ส218ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวกลยุทธ์ทางอภิปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี/ ธีรพงศ์ แก่นอินทร์และคณะ.
ผู้แต่ง
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558.
เลขเรียก
วจ 371.3 ธ143ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวานจาก / ไกรรัช เทศมี,นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
ผู้แต่ง
ไกรรัช เทศมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก
วจ 664.0286 น11ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
เลขเรียก
วจ 333.714 ส228ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลต้นจาก ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ/ ประสิทธิ์ ภูสมมาและคณะ.
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ ภูสมมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก
วจ 338.7 ป171ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผลของสารสกัดหยาบและสารสกัดบริสุทธ์พลัมบาจินจากรากเจตมูกเพลิงแดงต่อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหลอดทอลองและในสัตว์ทดลอง/ นฦวรรณ เสาวคนธ์.
ผู้แต่ง
นฦวรรณ เสาวคนธ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559.
เลขเรียก
วจ 592.48 น15ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / วสุธิดา นักเกษม.
ผู้แต่ง
วสุธิดา นักเกษม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก
วจ 658.8 ว17ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การสร้างมูลค่าศิลปะข้างถนนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ.
ผู้แต่ง
ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก
วจ 711.552 ช296ท 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา/ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ 2559.
เลขเรียก
วจ 371.26 ส221ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles