Search again

พบ: 39  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : รายงานการวิจัย = The development of online in computing science subject for Prathomsuksa 2 / จิระพงศ์...
ผู้แต่ง
จิระพงศ์ ฉันทพจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 371.334 จ232ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
การพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าโดยใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานช่วงชะลอเบรกและช่วงเบรก : รายงานการวิจัย = Improvement electric vehicle with supercapacitors as energy storge source during regenerati...
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ ภูสมมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 629.2293 ป215ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นงเยาว์ อุทุมพร.
ผู้แต่ง
นงเยาว์ อุทุมพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 170 น146ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
การศึกษาชนิดของดินและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกบัวฝรั่ง = Study on soil and fertilizers appropriate to hardy waterlily / สรรลาภ สงวนดีกุลและคณะ.
ผู้แต่ง
สรรลาภ สงวนดีกุล.
สำนักพิมพ์
ชลบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2562.
เลขเรียก
วจ 635.933 ส18ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
การศึกษาต้นแบบการพัฒนามูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ของแหล่งมรดก ศิลปสถาปัตย์สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร/ วีรชัย คำธร.
ผู้แต่ง
วีรชัย คำธร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 338.4791 ว237ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
การศึกษาวัสดุปลูกจากกาบกล้วยและขี้เลื่อย : รายงานการวิจัย = Study on substrate culture from leaf sheaf of banana tree and sawdust / วงจันทร์ นุ่นคง.
ผู้แต่ง
วงจันทร์ นุ่นคง.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
วจ 631.584 ว17ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image

image
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหา การจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายกับชีวิตและสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The satisfaction of the teaching learning manageme...
ผู้แต่ง
ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ378.17 ย246ค 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
งานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ 1 = Spearhead Research on Water Management, Phase 1 / สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
ผู้แต่ง
สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
วจ 553.79 ส242ง 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image

image
ทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = Attitude and satisfaction of Graduate studens towards the qua...
ผู้แต่ง
ฐานิตารัชต์ เอี่ยมธนะมาศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียก
วจ 378.101 ฐ222ร 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
ผลของแมนโนโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่เตรียมจากกากเนื้อมะพร้าวต่อจุลินทรีย์ในลำไส้มนุษย์ / สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, นริศรา สุรทานต์นนท์ และ มัสลิน นาคไพจิตร.
ผู้แต่ง
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2563.
เลขเรียก
วจ 616.34 ส248ร 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
รายงานการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล = Development of caramel crispy bananas / ไกรรัช เทศมี.
ผู้แต่ง
ไกรรัช เทศมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 641.4 ก297ร 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

image
รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิยมร่วมกับวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสร้างเสริมความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต / ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ.
ผู้แต่ง
ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
วจ 495.91 ภ216ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles