Search again

พบ: 42  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
365 กิจกรรมสร้างสริมความคิดสร้างสรรค์. / เอลลิสัน ชีลา.
ผู้แต่ง
เอลลิสัน ชีลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
เลขเรียก
790 อ259ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
40 เกมนันทนาการ / ปริญญา ตันกุล.
ผู้แต่ง
ปริญญา ตันกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล.
เลขเรียก
790.1 ป173ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กรีฑา (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) / sky sportsteam.
ผู้แต่ง
sky sportsteam.
เลขเรียก
796.42
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ.
ผู้แต่ง
ศักยภาพ บุญบาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์. 2554.
เลขเรียก
796.337 ศ211ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การฝึกฟุตบอล / มงคล แฝงสาเคน.
ผู้แต่ง
มงคล แฝงสาเคน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545.
เลขเรียก
796.33 ม12ก 2545
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การไหว้ครูในพิธีไหว้ครูสำหรับการแสดงของไทย.
ผู้แต่ง
สุมมิตร เทพวงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2548.
เลขเรียก
793.3209593
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 / วัฒนา ปุญญฤทธิ์.
ผู้แต่ง
วัฒนา ปุญญฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มิวเซียมบุกส์.
เลขเรียก
700.2 ว213ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 / วัฒนา ปุญญฤทธิ์.
ผู้แต่ง
วัฒนา ปุญญฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มิวเซียมบุกส์.
เลขเรียก
700.2 ว213ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้โครงงานศิลปะ / วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.),2558.
เลขเรียก
700 ว236ค 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
จังหวะ (The Rhythm) / สมศักดิ์ สร้อยระย้า.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สร้อยระย้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545.
เลขเรียก
781.224 ส16จ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอกดนตรี - นาฎศิลป์ ป.6 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.).
เลขเรียก
780 ส14ด
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดฝึกทักษะอ่านคล่อง-เขียนคล่อง หนูอยากเป็นนักเขียน / อภิวรรณ วีระสมิทธิ์.
ผู้แต่ง
อภิวรรณ วีระสมิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ,2554.
เลขเรียก
808.1 อ163ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดมรดกศิลปหัตกรรมไทย เครื่องจักสานไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ผู้แต่ง
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2540.
เลขเรียก
746.412 ว235ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ดนตรี-นาฎศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ / กิตติชัย รัตนพันธ์.
ผู้แต่ง
กิตติชัย รัตนพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
เลขเรียก
781.6295911 ก234ด
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ดนตรีในหลักสูตรใหม่ / คีตวาร.
ผู้แต่ง
คีตวาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วังบูราพา ,2527.
เลขเรียก
780 ค234ด
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles