Search again

พบ: 111  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการอนุรักษ์เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.
เลขเรียก
Thesis 333.7 จ173ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ / อุสมาน ยะโก๊ะ.
ผู้แต่ง
อุสมาน ยะโก๊ะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 297.12 อ248ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี / มาหามะตอเฮ สาแม.
ผู้แต่ง
มาหามะตอเฮ สาแม.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.26 ม228ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษายะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา / อาทิตย์ รัตนสุริยา.
ผู้แต่ง
อาทิตย์ รัตนสุริยา.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.201 อ223ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้เพื่อเฝ้าระวังน้ำในคลองสำโรง : กรณีศึกษาตลาดน้ำโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ / สุวรรณี สิมะกรพินธ์และคณะ.
ผู้แต่ง
สุวรรณี สิมะกรพินธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552.
เลขเรียก
วจ 363.72 ส247ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านหนังสือ ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) / ปานทิพย์ แผ้วสะอาด.
ผู้แต่ง
ปานทิพย์ แผ้วสะอาด.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียก
Thesis 658.4012 ป224ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ด้วยทักษะ CLT สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี = The learning management to supporting listening and ...
ผู้แต่ง
ปัทมา ยิ้มสกุล.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
วจ 414 ป214ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การดูดซับเสียงของอิฐที่ผสมเถ้าไม้ยางพารา = Sound absorption coefficient of Brick Containing Para Rubber Wood fly ash / อาบีดีน ดะแซสาเมาะ และ ดาริกา จาเอาะ.
ผู้แต่ง
อาบีดีน ดะแซสาเมาะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553.
เลขเรียก
วจ 666.737 อ224ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส / มาซือลัน อาเดะมะ.
ผู้แต่ง
มาซือลัน อาเดะมะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371 ม221ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเงินพัสดุ และสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี / สามีลาห์ บือแน.
ผู้แต่ง
สามีลาห์ บือแน.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 378.106 ส225ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารความขัดแย้งกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา / วิโรจน์ มโนกิจอุดม.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ มโนกิจอุดม.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียก
Thesis 658.4 ว237ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอสุคิริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2/ อิลมี ฮาแว.
ผู้แต่ง
อิลมี ฮาแว.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 352.4 อ237ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอทุ่งยางแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 / การีหม๊ะ หะยีอาซา.
ผู้แต่ง
การีหม๊ะ หะยีอาซา.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 378.106 ก226ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสุวารี-สามัคคี อำเภอรือเสาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 / นายาณี ยาเล.
ผู้แต่ง
นายาณี ยาเล.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.203 น225ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 / สุเทพ เท่งประกิจ.
ผู้แต่ง
สุเทพ เท่งประกิจ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียก
Thesis 371.201 ส244ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles