Search again

พบ: 95  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนบำเพ็ญ เพื่อการจัดการอุทกภัย / วิชัย สีแก้ว,กิตติ กอบัวแก้ว และธิติมา เกตุแก้ว.
ผู้แต่ง
วิชัย สีแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2555.
เลขเรียก
วจ 551.4 ว232ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน = Screening of keratinase-producing microbes from local environmental samples and their effici...
ผู้แต่ง
อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียก
วจ 579.3 อ215ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การโอบอ้อมอารี สาระอัลหะดีษ โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทำนบ / แวสูรอยดา ยามา.
ผู้แต่ง
แวสูรอยดา ยามา.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียก
Thesis 372.84 อ236ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู = Using CIRC Technique to Supporting Reading and Writing Skill in Engli...
ผู้แต่ง
ขวัญเกล้า ศรีโสภา.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
วจ 428.640712 ข171ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การปนเปื้อนแบคทีเรียในปลากะพงขาวและปลากะพงแดงที่เลี้ยงในกระชังจังหวัดภูเก็ต : รายงานการวิจัย = Bacterrial Contamination of Coastal Cage Fish, Lates calcarifer and Lutjanus argentimaculatus, in Phuket ...
ผู้แต่ง
อัจฉริยา สุวรรณสังข์.
สำนักพิมพ์
ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2552.
เลขเรียก
วจ 597 อ212ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาชุดกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำหรับชุมชนเบื้องต้น = The fundamental development of Pico Hydro Power generation for community / มาหะมะ กูเต๊ะ.
ผู้แต่ง
มาหะมะ กูเต๊ะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553.
เลขเรียก
วจ 621.312 ม228ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบการจัดการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี/ สันติ พิมพ์สว่างและคณะ.
ผู้แต่ง
สันติ พิมพ์สว่าง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก
วจ 370.7 ส215ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ : กรณีศึกษาวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา = The development of Electronoc Journal Online Management System : A case study of Journal of Yala Rajabhat ...
ผู้แต่ง
ศิริชัย นามบุรี.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2551.
เลขเรียก
วจ 025.174 ศ237ก 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / ฐัศแก้ว ศรีสด,ธัชกร วงษ์คำชัย.
ผู้แต่ง
ฐัศแก้ว ศรีสด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก
วจ 025.4 ฐ218ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับครูพี่เลี้ยง โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ = Development Assessment Student Field Esperience System Through Thw Internet f...
ผู้แต่ง
ณัฐชนัญ เสริมศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 004.1 ณ331ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี = Development the efficienct information system used by the graduates of Dhonburi Rajabhat University / เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ และพรศิ...
ผู้แต่ง
เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552.
เลขเรียก
วจ 658.4038 อ251ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์ = Technology development of agarwood aroma resin production, standardization and application in commercial / บุญส่ง ค...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก
วจ 634.97367 ก226 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาโครงสร้างหน้าที่สถาบันครอบครัวและชุมชนในการแก้ปัญหาการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ บนพื้นฐานของทุนทางสังคมในชุมชน : รายงานการวิจัย = Development of structures and functions of family and community in...
ผู้แต่ง
ดารุณี จงอุดมการณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียก
วจ 363.41 ด226ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากิจกรรมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านอีสาน / อรอนงค์ ไกนสูนย์,จรัญญา กุลยะ.
ผู้แต่ง
อรอนงค์ ไกนสูนย์.
สำนักพิมพ์
ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , 2553.
เลขเรียก
วจ 572.44 อ17ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles