Search again

พบ: 51  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Finite integration method for heat source determination of inverse problem : ระเบียบวิธีไฟไนต์อินทิเกรชันสำหรับการหาพจน์ต้นกำเนิดความร้อนของปัญหาผกผัน / Areena Hazanee.
ผู้แต่ง
Hazanee,Areena.
สำนักพิมพ์
Pattani: Prince of Songkla University, 2017.
เลขเรียก
วจ 621.31 Ar678F 2017
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การกระจายตัวของสารบิวทิลทินในน้ำและสัตว์น้ำบางชนิดบริเวณพื้นที่ท่าเรือประมงหลักในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Distribution of Butyltin (BTs) in water and some marine organism species from fishing port areas ...
ผู้แต่ง
อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร, 2554.
เลขเรียก
วจ 546 อ215ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู = Using CIRC Technique to Supporting Reading and Writing Skill in Engli...
ผู้แต่ง
ขวัญเกล้า ศรีโสภา.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
วจ 428.640712 ข171ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบการจัดการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี/ สันติ พิมพ์สว่างและคณะ.
ผู้แต่ง
สันติ พิมพ์สว่าง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก
วจ 370.7 ส215ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / ฐัศแก้ว ศรีสด,ธัชกร วงษ์คำชัย.
ผู้แต่ง
ฐัศแก้ว ศรีสด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก
วจ 025.4 ฐ218ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับครูพี่เลี้ยง โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ = Development Assessment Student Field Esperience System Through Thw Internet f...
ผู้แต่ง
ณัฐชนัญ เสริมศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 004.1 ณ331ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์ = Technology development of agarwood aroma resin production, standardization and application in commercial / บุญส่ง ค...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก
วจ 634.97367 ก226 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากิจกรรมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านอีสาน / อรอนงค์ ไกนสูนย์,จรัญญา กุลยะ.
ผู้แต่ง
อรอนงค์ ไกนสูนย์.
สำนักพิมพ์
ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , 2553.
เลขเรียก
วจ 572.44 อ17ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุดเพื่อใช้ในการ รักษาโรคมะเร็ง และการรักษาภาวะพังผืดในตับ และภาวะตับแข็ง : รายงานการวิจัย = Study activities of major constituents isolated from mangosteen as chemothera...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียก
วจ 615.323624 ก226 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์ : ฉุยฉายธนบุรี = The Creativity of Conservative Thai Dance : Chui Chai Dhonburi / สุนันทา เกตุเหล็ก.
ผู้แต่ง
สุนันทา เกตุเหล็ก.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2556.
เลขเรียก
วจ 793.31 ส245ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจปริมาณเรเดียมและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด / ภูริต ควินรัมย์, ปิยะนุช ภูทองขาว.
ผู้แต่ง
ภูริต ควินรัมย์.
สำนักพิมพ์
ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2556.
เลขเรียก
วจ 628.14 ภ247ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของลูกประคบสมุนไพร / ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์, คมศิลป์ พลแดง.
ผู้แต่ง
ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556.
เลขเรียก
วจ 615.321 ป173ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
การเปลี่ยนผ่านของเวลา แสง สี สู่จิตรกรรมนามธรรม : รายงานการวิจัย = Interpretation of time, light and colour to abstract painting / จิระพัฒน์ พิตรปรีชา.
ผู้แต่ง
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก
วจ 759.0652 จ237ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles