Search again

พบ: 1,181  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ.
ผู้แต่ง
รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียก
371.2 ร242ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา/ ธร สุนทรายุทธ.
ผู้แต่ง
ธร สุนทรายุทธ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์,2550.
เลขเรียก
371.2 ธ17ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการในห้องเรียน = Classroom management / สันติ บุญภิรมย์.
ผู้แต่ง
สันติ บุญภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเชั่น, 2558.
เลขเรียก
371.199 ส215ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่/ เสน่ห์ จุ้ยโต.
ผู้แต่ง
เสน่ห์ จุ้ยโต.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก
658.406 ส255ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารสมอง = Brain / พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์.
ผู้แต่ง
พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์ กรุ๊ป แมเนจเม้นท์, 2554.
เลขเรียก
153.9 พ212ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารหลักสูตร / นิตยา เปลื้องนุช.
ผู้แต่ง
นิตยา เปลื้องนุช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2554.
เลขเรียก
375 น234ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา / จอมพงศ์ มงคลวนิช.
ผู้แต่ง
จอมพงศ์ มงคลวนิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
371.2 จ19ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบำบัดโรคทางใจด้วยการขอดุอา / มูซา บินฮุเซน บินอาลี อัลหัรบีย.
ผู้แต่ง
มูซา บินฮุเซน บินอาลี อัลหัรบีย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท.
เลขเรียก
236.5 242ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ / พิสณุ ฟองศรี.
ผู้แต่ง
พิสณุ ฟองศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2554.
เลขเรียก
371.26 พ238ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การผลิตเสียงประกอบสื่อ = Sound production for media / เมธี พิกุลทอง.
ผู้แต่ง
เมธี พิกุลทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2558.
เลขเรียก
621.3893 ม254ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ จินตวีร์ คล้ายสังข์.
ผู้แต่ง
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก
371.33 จ235ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ.
ผู้แต่ง
ศักยภาพ บุญบาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์. 2554.
เลขเรียก
796.337 ศ211ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การฝึกฟุตบอล / มงคล แฝงสาเคน.
ผู้แต่ง
มงคล แฝงสาเคน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545.
เลขเรียก
796.33 ม12ก 2545
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาล หู คอ จมูก / ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์.
ผู้แต่ง
ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555.
เลขเรียก
617.8 ศ173ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ ศิวพร อึ้งวัฒนา, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
610.7343 ก226 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles