Search again

พบ: 1,181  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาการคิดของนักเรียนด้วยกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / วรรณทิพา รอดแรงค้า.
ผู้แต่ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดอะมาสกรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด ,2542.
เลขเรียก
513 ว17ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : เอกสารการสอนชุดวิชา 13311 หน่วยที่ 9-15 = Information Resources Development / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช , 2554.
เลขเรียก
025.21 ม192ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐาน / เกริก ท่วมกลาง.
ผู้แต่ง
เกริก ท่วมกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์,2555.
เลขเรียก
303.484 ก251ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพรินท์, 2561.
เลขเรียก
375 ช216ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเหตุผลทางคณิตศาสตร์การคิดอย่างมีวิจารณาญาณ เล่ม 1 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
เลขเรียก
515.45 ส16ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเหตุผลทางคณิตศาสตร์การคิดอย่างมีวิจารณาญาณ เล่ม 2 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
เลขเรียก
515.45 ส16ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเหตุผลทางคณิตศาสตร์การคิดอย่างมีวิจารณาญาณ เล่ม 3 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
เลขเรียก
515.45 ส16ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเหตุผลทางคณิตศาสตร์การคิดอย่างมีวิจารณาญาณ เล่ม 4 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
เลขเรียก
515.45 ส16ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวัดและประเมินแนวใหม่ : เด็กปฐมวัย / สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.
ผู้แต่ง
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2553.
เลขเรียก
372.21 ส237ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัย = Experimental design for research / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก
001.434 ย244ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัย = Experimental design for research / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก
001.434 ย244ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการสอนโครงงาน ระดับมัธยมศึกษา / มาฆะ ทิพย์คีรี.
ผู้แต่ง
มาฆะ ทิพย์คีรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว).2553.
เลขเรียก
371.36 ม221ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและกรณีศึกษา / วิโรจน์ สารรัตนะ.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ สารรัตนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2554.
เลขเรียก
370.7 ว178ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางการศึกษา = Educational Research/ พรรณี ลีกิจวัฒนะ.
ผู้แต่ง
พรรณี ลีกิจวัฒนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554.
เลขเรียก
370.7 พ17ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : Research in education and research in educational administration / สันติ บุญภิรมย์.
ผู้แต่ง
สันติ บุญภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2557.
เลขเรียก
370.72 ส215ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles