Search again

พบ: 32  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Design education 3 : รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา / พรเทพ เลิศเทวศิริ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
พรเทพ เลิศเทวศิริ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
745.4 ด129 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
MESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข / วิสุทธิ์ คงกัลป์.
ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ คงกัลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
510.7 ว237ม 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
WITThai เล่ม 2 = เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย / เรียบเรียงโดย แทนไท ประเสริฐกุล, ลินินา พุทธิธาร, อาจวรงค์ จันทมาศ.
ผู้แต่ง
แทนไท ประเสริฐกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561.
เลขเรียก
001.42 ท285ว 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า= Creativity for value management / คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
153.42 ก226 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ / อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก.
ผู้แต่ง
อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2561.
เลขเรียก
613.62 อ221ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพรินท์, 2561.
เลขเรียก
375 ช216ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative Analysis / ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
658.403 พ291ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและความเป็นครูไทย / ธราญา จิตรชญาวณิช.
ผู้แต่ง
ธราญา จิตรชญาวณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
371.1 ธ172ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา / ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
ผู้แต่ง
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
370.72 ณ214ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ = Mathematics Instruction / ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี.
ผู้แต่ง
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
510.71 ก16ช 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
519.50285 ก217ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก / ภัทรขวัญ ลาสงยาง.
ผู้แต่ง
ภัทรขวัญ ลาสงยาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
808.899282 ภ214ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือพ่อแม่ อนาคตลูกดี ด้วยทักษะสมอง EF / สุภาวดี หาญเมธี.
ผู้แต่ง
สุภาวดี หาญเมธี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987), 2561.
เลขเรียก
649.12 ส246ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
จิตซึมซาบของเด็ก = The absorbent mind / มาเรีย มอนเตสซอรี่ ; นวลจันทร์ ธัญโชติกานต์, แปล.
ผู้แต่ง
มอนเตสซอรี่, มาเรีย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2561.
เลขเรียก
371.392 ม19จ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชีวิตและงานของสุนทรภู่ / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
ผู้แต่ง
ดำรงราชานุภาพ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2561.
เลขเรียก
928.95911 ด495ช 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles