Search again

พบ: 170  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานวิจัยการผลิตพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย / นงณพชร คุณากร... [และคณะ].
ผู้แต่ง
นงณพชร คุณากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียก
วจ 635.9 น12 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / อริสรา จุลกิจวัฒน์.
ผู้แต่ง
อริสรา จุลกิจวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียก
วจ 378.1 อ173ร 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมบนฐานการเรียนเชิงลึก : การพัฒนาต้นแบบโมบายแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับผู้เรีย...
ผู้แต่ง
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก
วจ 005.369 จ235ร 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ข้าวเกรียบแป้งผสมระหว่างแป้งเมล็ดทุเรียนกับแป้งมันสำปะหลัง / เทวี คาร์ริลา,ธรรมรัตน์ แก้วมณี และเซปโป คาร์ริลา.
ผู้แต่ง
เทวี คาร์ริลา.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์, 2558.
เลขเรียก
วจ 641.35 ท255ร 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษางบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง / กัญญิกา กิ่งเกาะยาว,นิรมล คงชู.
ผู้แต่ง
กัญญิกา กิ่งเกาะยาว.
สำนักพิมพ์
ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2560.
เลขเรียก
วจ 378.106 ก213ป 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ : กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร / นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.
ผู้แต่ง
นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2561.
เลขเรียก
วจ 658.3 น224ร 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานแผนวิจัย พันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Alliances of Thai Army Housewives' Community Enterprises in the Southern Border Provinces / ชมพูนุท ศรีพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]...
ผู้แต่ง
ชมพูนุท ศรีพงษ์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 338.642 ช16ร 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
วอลเลย์บอล (ฉบับปรับปรุงกติกา ปี' 42) / บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด.
ผู้แต่ง
บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2542.
เลขเรียก
796.325 บ173ว 2542
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์ 3 :แนวคิดวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-9 = SCIENCE 3 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2547.
เลขเรียก
501 ม192อ 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยที่ 10-15 = SCIENCE 3 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2555.
เลขเรียก
501 ม192อ 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1/ บุญชม ศรีสะอาด.
ผู้แต่ง
บุญชม ศรีสะอาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2556.
เลขเรียก
519.5 บ243ว 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
371.3 ท238ศ 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย์ (COMM) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ดวงใจ สิงห์ศักดิ์ตระกูล.
ผู้แต่ง
ดวงใจ สิงห์ศักดิ์ตระกูล.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 658.8 ด17ศ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
สถิติง่าย ๆ ใช้ได้ทุกงาน = Basic statistic for beginners / พงศ์มนัส บุศยประทีป.
ผู้แต่ง
พงศ์มนัส บุศยประทีป.
เลขเรียก
519.5 พ161ส 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles