Search again

พบ: 141  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา เขต 1 / อามาล โต๊ะตาหยง.
ผู้แต่ง
อามาล โต๊ะตาหยง.
สำนักพิมพ์
ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
Thesis 371.201 อ225ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
มหาราชวงษ์ พงษาวดารพม่า / นายต่อ, แปล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้, 2562.
เลขเรียก
959.1 ม226น 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย รูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = Lifestyle of Elderly People in Bangphli District, Samutprakan Province / ภัทรา สุขะสุคนธ์.
ผู้แต่ง
ภัทรา สุขะสุคนธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
วจ 305.26 ภ214ร 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาประชามติสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / ประภาพิทย์ อินทรชัย.
ผู้แต่ง
ประภาพิทย์ อินทรชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2555.
เลขเรียก
วจ 371.334 ป171ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพให้แก่ผู้เรียน / สุมิตรา ด่านพาณิชย์.
ผู้แต่ง
สุมิตรา ด่านพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2556.
เลขเรียก
วจ 428 ส246ร 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ = Comparison of commercial oil palm cultivars in large field plot / วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ ].
ผู้แต่ง
วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก
วจ 633.851 ว237ร 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน = Financial reporting and financial statement analysis / เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์.
ผู้แต่ง
เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2562.
เลขเรียก
657.3 ย267ร 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัย การจัดการค่ายพักแรมสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว = Camp management for people with physical disability / นุชรา แสวงสุข, ประพัฒน์ เขียวประภัสสร.
ผู้แต่ง
นุชรา แสวงสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
วจ 796.54 น242ร 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Business Development Based on the Model of Thai Army Housewives' Community Enterprises in the Southern B...
ผู้แต่ง
ชมพูนุท ศรีพงษ์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 338.642 ช16ร 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยการผลิตพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย / นงณพชร คุณากร... [และคณะ].
ผู้แต่ง
นงณพชร คุณากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียก
วจ 635.9 น12 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมบนฐานการเรียนเชิงลึก : การพัฒนาต้นแบบโมบายแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับผู้เรีย...
ผู้แต่ง
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก
วจ 005.369 จ235ร 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ข้าวเกรียบแป้งผสมระหว่างแป้งเมล็ดทุเรียนกับแป้งมันสำปะหลัง / เทวี คาร์ริลา,ธรรมรัตน์ แก้วมณี และเซปโป คาร์ริลา.
ผู้แต่ง
เทวี คาร์ริลา.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์, 2558.
เลขเรียก
วจ 641.35 ท255ร 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานแผนวิจัย พันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Alliances of Thai Army Housewives' Community Enterprises in the Southern Border Provinces / ชมพูนุท ศรีพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]...
ผู้แต่ง
ชมพูนุท ศรีพงษ์.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
วจ 338.642 ช16ร 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
วอลเลย์บอล (ฉบับปรับปรุงกติกา ปี' 42) / บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด.
ผู้แต่ง
บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2542.
เลขเรียก
796.325 บ173ว 2542
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles