Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู = Using CIRC Technique to Supporting Reading and Writing Skill in Engli...
ผู้แต่ง
ขวัญเกล้า ศรีโสภา.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
วจ 428.640712 ข171ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การตรวจวัดธาตุเรเดียม 226 ในน้ำดื่ม น้ำใช้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา/ นัสรีนา เจ๊ะมะและคณะ.
ผู้แต่ง
นัสรีนา เจ๊ะมะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560.
เลขเรียก
วจ 546.396 น213ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีภาษีอากร ปรับปรุงใหม่ 2560 / ยุพดี ศิริวรรณ.
ผู้แต่ง
ยุพดี ศิริวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2560.
เลขเรียก
657 ย246ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรมการวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม STATA = Evidence Synthesis in Pharmaceutical Outcomes Research Meta-Analysis in STATA / สุรศักดิ์ เสาแก้ว.
ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ เสาแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
615.1072 ส247ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้คู่สถาบันการศึกษานานาชาติ 2 / นัทธพงศ์ นันทสำเริง.
ผู้แต่ง
นัทธพงศ์ นันทสำเริง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
371.3 น215ค 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
ผู้แต่ง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545.
เลขเรียก
628.168 ต227 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
ผู้แต่ง
กระทรวงอุตสากรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560.
เลขเรียก
628.168 ม223 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษางบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง / กัญญิกา กิ่งเกาะยาว,นิรมล คงชู.
ผู้แต่ง
กัญญิกา กิ่งเกาะยาว.
สำนักพิมพ์
ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2560.
เลขเรียก
วจ 378.106 ก213ป 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
519.5 ก217ส 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด.
ผู้แต่ง
สนธยา สีละมาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
796.077 ส154ห 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM education (สะเต็มศึกษา) / วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา.
ผู้แต่ง
วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
507.1 ว183ร 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles