Search again

พบ: 24  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คร่าวเชียงแสนแตก วรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ / ธวัชชัย ทำทอง.
ผู้แต่ง
ธวัชชัย ทำทอง.
สำนักพิมพ์
ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2563.
เลขเรียก
959.355 ธ214ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ.2563 = Dietary reference intake for Thais 2020 / คณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย สำนักโภชนาการ กรม...
ผู้แต่ง
กรมอนามัย กองโภชนาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563.
เลขเรียก
613.2 ก11ป 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ผ้าป้องกันรังสียูวีและยับยั้งแบคทีเรีย= UV protection and antibacterial fabrics / มาหามะสูไฮมี มะแซ.
ผู้แต่ง
มาหามะสูไฮมี มะแซ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : พี.ซี.พริ้นติ้ง, 2563.
เลขเรียก
677 ม228ผ 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในบริบทของการบูรณาการทางพื้นที่เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในประชาคมอาเซียน : การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐ ตลาด และชุมชน / ชูศักดิ์ วิทยาภัค.
ผู้แต่ง
ชูศักดิ์ วิทยาภัค.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563.
เลขเรียก
337.159 ช242ข 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
เรียนรู้ Data science และ AI: Machine learning ด้วย Python / กอบเกียรติ สระอุบล.
ผู้แต่ง
กอบเกียรติ สระอุบล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หสม มิเดีย เนทเวิร์ค, 2563.
เลขเรียก
006.31 ก19ร 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และการประยุกต์ใช้/ ไชยนันท์ ปัญญาศิริ.
ผู้แต่ง
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เทพเพ็ญวานิสย์ ; 2563.
เลขเรียก
361.61 ช292น 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
โบราณคดีมิวเซียมสยาม / กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.
ผู้แต่ง
กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2563.
เลขเรียก
930.1 ก173บ 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน / สุวิทย์ เมษินทรีย์.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ เมษินทรีย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563.
เลขเรียก
330.9593 ส247ล 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ไตรโคเดอร์มา : เชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืช = Trichoderma : antagonistic fungus for plant disease control / จิระเดช แจ่มสว่าง.
ผู้แต่ง
จิระเดช แจ่มสว่าง.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2563.
เลขเรียก
632.96 จ237ต 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles