Search again

พบ: 72  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ...
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.).
เลขเรียก
300 ส14ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอกคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอกคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอกดนตรี - นาฎศิลป์ ป.6 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.).
เลขเรียก
780 ส14ด
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว...
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.).
เลขเรียก
300 ส14ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ตำนาน...เจ้าเมืองกอตอ / ฮายีอับดุลรออุฟ บิน มูฮัมมัด ดาฆัง อาฆง เรียบเรียง ; อ.บางนรา แปลและเรียบเรียงภาษาไทย.
ผู้แต่ง
ฮายีอับดุลรออุฟ บิน มูฮัมมัด ดาฆัง อาฆง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้, 2555.
เลขเรียก
895.913 ฮ225ต 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 / เดชอุดม ไกรฤทธิ์.
ผู้แต่ง
เดชอุดม ไกรฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียก
346.0482 ด252พ 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ภาษา และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ / มุทิตา ทาคำแสน.
ผู้แต่ง
มุทิตา ทาคำแสน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2558.
เลขเรียก
405 ม244ภ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ศิลปะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) / พรพิมล ผลวัฒนะ.
ผู้แต่ง
พรพิมล ผลวัฒนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เบ็นพับลิชชิง.
เลขเรียก
372.6 พ17ศ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สยามคดี 2420 / เอนก นาวิกมูล.
ผู้แต่ง
เอนก นาวิกมูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2547.
เลขเรียก
959.3 อ893ส 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
สอนอย่างไร ให้เด็กอ่านออก อ่านได้ อ่านคล่อง อ่านเป็น เขียนได้ เขียนคล่อง และเขียนเป็น / สำลี รักสุทธิ.
ผู้แต่ง
สำลี รักสุทธี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา.
เลขเรียก
302.2242 ส228ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สิริพร ทิพย์คง.
ผู้แต่ง
สิริพร ทิพย์คง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
เลขเรียก
372.7 ส237ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป. 6 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย / นฤภร รุจิเรข.
ผู้แต่ง
นฤภร รุจิเรข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2551.
เลขเรียก
372.6043 น110ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.1 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย / อัชชา แสงอัสนีย์.
ผู้แต่ง
อัชชา แสงอัสนีย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :อักษรเจริญทัศน์, 2551.
เลขเรียก
372.6043 อ212ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.2 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย / อัชชา แสงอัสนีย์.
ผู้แต่ง
อัชชา แสงอัสนีย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :อักษรเจริญทัศน์, 2551.
เลขเรียก
372.6043 อ212ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles