Search again

พบ: 72  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในช่วงปีงบประมาณ 2552-2553 / สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้.
สำนักพิมพ์
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2554.
เลขเรียก
วจ 374.22 ส142ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 1 / คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียก
อ 391 ส573ก 2543
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กิจกรรมเสริมทักษะ หนูอ่านเก่ง / กัญหา เอี่ยมละออ.
ผู้แต่ง
กัญหา เอี่ยมละออ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ, 2555.
เลขเรียก
495.9184 ก213ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษ / วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 2558.
เลขเรียก
428 ว237ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย / วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.),2558.
เลขเรียก
495.91 ว236ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.),2558.
เลขเรียก
300 ว236ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ / จรณิต แก้วกังวาล.
ผู้แต่ง
จรณิต แก้วกังวาล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : จี.เอส.เอ็ม. เทรดดิ้ง, 2562.
เลขเรียก
001.42 จ17ค 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา / วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว),2547.
เลขเรียก
613 ว236ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ สุขศึกษา ม.4 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
เลขเรียก
371.3 ส14ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก ภาษาไทย ป.1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.).
เลขเรียก
372.6044 อ517ช3
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ...
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.).
เลขเรียก
300 ส14ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles