Search again

พบ: 14,527  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ": การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม"/ สมใจ ปราบพล
ผู้แต่ง
ไทยู. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2545
เลขเรียก
371.102 ส691ร 2545
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด" / จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.
เลขเรียก
361.8 จ432น 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ไท" และ "จ้วง" ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชาชนจีน : บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม / สุมิตร ปิติพัฒน์ , เสมอชัย พูลสุวรรณ.
ผู้แต่ง
สุมิตร ปิติพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียก
305.89591 ส246
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 13 เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียน / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.
ผู้แต่ง
กรมวิชาการ ศูนย์พัฒนาหนังสือ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545.
เลขเรียก
372.13 ก17ร
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 8 เรื่อง การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.
ผู้แต่ง
กรมวิชาการ ศูนย์พัฒนาหนังสือ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545.
เลขเรียก
372.358 ก17ร
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค / ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร.
ผู้แต่ง
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
เลขเรียก
320.9593 ณ212ห 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 ปี นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, [25...?]
เลขเรียก
307.1 ส225ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 ปี ประชาคมอาเซียน/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2559)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียก
341.2473 ก11 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 ปี รัฐบาลทักษิณ คิดใหม่ ทำใหม่ / ตรีพล เจาะจิตต์.
ผู้แต่ง
ตรีพล เจาะจิตต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 2545.
เลขเรียก
352.9593 ต173ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 ปี ศาลปกครอง / ศาลปกครอง.
ผู้แต่ง
ศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศาลปกครอง, 2545
เลขเรียก
347.9 ศ226ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 ล้านคน หนึ่งความวางใจ / นวพร เรืองสกุล.
ผู้แต่ง
นวพร เรืองสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
332.6327 น17ห 2550
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 ล้านบาทแรกในชีวิต คุณก็ทำได้ = First million in your life ; you can do it / โดย นรินทร์ รกิติกุล.
ผู้แต่ง
นรินทร์ รกิติกุล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556.
เลขเรียก
332.6 น173ห 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 องศา จุดเปลี่ยนประเทศไทย/ บรรณาธิการ:อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สนพ.กรุงเทพธุรกิจBizbook, 2552.
เลขเรียก
303.4 ห15 2552.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 ASEAN= เที่ยว 10 ประเทศอาเซียน / ศุภลักษณ์ สนธิชัย.
ผู้แต่ง
ศุภลักษณ์ สนธิชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2555.
เลขเรียก
341.2473 ศ248ส 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 best teaching practices how brain research and learning styles define teaching competencies / Donna Walker Tileston.
ผู้แต่ง
Tileston, Donna Walker.
สำนักพิมพ์
Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press, 2011.
เลขเรียก
371.102
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles