Search again

พบ: 23  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Bank Mangement / Timothy W.Koch.
ผู้แต่ง
Koch,Timothy W.
สำนักพิมพ์
Orlando : The Dryden Press, 1992.
เลขเรียก
332.1 K282B 1992
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายอิสลามลักษณะอาญา / สุลัยมาน ดอเลาะ และญาดุลฮัก มิ่งสมร.
ผู้แต่ง
สุลัยมาน ดอเลาะ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บรรลือการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก
340.59 ส247ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน / ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์.
ผู้แต่ง
ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.
เลขเรียก
379.11 ช216ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การประเมินมูลค่าภูมิปัญญาไทย : กรณีศึกษาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียก
338.17318 ม232ร 2548
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ / นพเก้า ณ พัทลุง.
ผู้แต่ง
นพเก้า ณ พัทลุง.
สำนักพิมพ์
สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544.
เลขเรียก
375 น16ก 2544
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษา กลไกการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน / ว. อำพรรณ.
ผู้แต่ง
ว. อำพรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555.
เลขเรียก
379.59 ว111ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งโดยองค์กรพัฒนาเอกชน กรณีโครงการอันดามัน(ARR) / โดย บำเพ็ญ เขียวหวาน.
ผู้แต่ง
บำเพ็ญ เขียวหวาน.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [255?].
เลขเรียก
333.722 บ226ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คลองนาทับ...ชีวิตกับสายน้ำ / โดย นูรีซา สะแปอิง.
ผู้แต่ง
นูรีซา สะแปอิง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2549.
เลขเรียก
333.9163 น247ค 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / เข็มชัย ชุติวงศ์.
ผู้แต่ง
เข็มชัย ชุติวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , 2557.
เลขเรียก
346.07 ข256ค 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว / นพดล มนตรี.
ผู้แต่ง
นพดล มนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ; ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง : 2561.
เลขเรียก
371.1076 น164ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา / นพดล มนตรี.
ผู้แต่ง
นพดล มนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ; ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง : 2561.
เลขเรียก
371.1076 น164ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย/ นพดล มนตรี.
ผู้แต่ง
นพดล มนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ; ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง : 2561.
เลขเรียก
371.1076 น164ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ดวงดาวที่ริมขอบแดน / ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว.
ผู้แต่ง
ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ, 2553.
เลขเรียก
305.56 ป235ด 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
นิทานมาเลเซีย / ส. พลายน้อย.
ผู้แต่ง
ส. พลายน้อย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียก
398.209595 ส11น 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ปาฐกถา ดร.อุทัย ดุลยเกษม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2551 : ถอดรหัสยุทธศาสตร์สันติวิธีกับกระบวนทัศน์การแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ / นเรศน์ วงศ์สุวรรณ.
ผู้แต่ง
นเรศน์ วงศ์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก. เจ.เอ็น.ที., 2552.
เลขเรียก
303.69 น175ป 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles