Search again

พบ: 14  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ = Managing change and organization development / เนตร์พัณณา ยาวิราช.
ผู้แต่ง
เนตร์พัณณา ยาวิราช.
สำนักพิมพ์
aกรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2556.
เลขเรียก
658.406 น254ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน = Managing change and organization development in public and private sector organizations / นัทนิชา หาสุนทรี.
ผู้แต่ง
นัทนิชา หาสุนทรี.
สำนักพิมพ์
aกรุงเทพฯ : บีพีเค พริ้นติ้ง, 2558.
เลขเรียก
658.406 น215ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยว = Tourist business plan formulation / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน.
ผู้แต่ง
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียก
338.4791 บ243ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด / ธารี หิรัญรัศมี.
ผู้แต่ง
ธารี หิรัญรัศมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
657.9 ธ226ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลกระทบด้านนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13 ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน / ผู้เขียน จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
382.710951 ก227 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระบวนทัศน์รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2562.
เลขเรียก
371.107 ส225ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิ์รัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพริ้น(1991), 2559.
เลขเรียก
375 ช116ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น = Auditing and assurance services / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.
ผู้แต่ง
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2557.
เลขเรียก
657.45 น236ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัดและความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค / ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์.
ผู้แต่ง
ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556.
เลขเรียก
346.096 ช163ค 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีขาย สังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกัน / บรรณาธิการ: มานิจ สุขสมจิตร, สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, [2556?].
เลขเรียก
303.372 ค244 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป / วินัย ธรรมศิลป์ สุนี ตรีทิเพนทร์ และ จุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์.
ผู้แต่ง
วินัย ธรรมศิลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก
351.076 ว235ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ผู้แต่ง
นิธิ เอียวศรีวงศ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555.
เลขเรียก
809.935 น234ป 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์ 3 :แนวคิดวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-9 = SCIENCE 3 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2547.
เลขเรียก
501 ม192อ 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGis Desktop 9.3.1 / สุเพชร จิรขจรกุล.
ผู้แต่ง
สุเพชร จิรขจรกุล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : เอส. อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2552.
เลขเรียก
910.285 ส165ร 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles