Search again

พบ: 1,281  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ.2515-2520 / อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.
ผู้แต่ง
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558.
เลขเรียก
320.95939 อ228ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ท้องไม่พร้อม" แนวทางการปรึกษาทางเลือก : คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจ / เรียบเรียง สินีพร มฤคพิทักษ์, พงศธร สโรจธนาวุฒิ.
ผู้แต่ง
สินีพร มฤคพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2558.
เลขเรียก
618.2 ส235ท 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอก" : เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557 ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 / จัดโดยศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
305.6971 ก226ม 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 สุดยอดแผนธุรกิจ : dtn Busines plan award 2015 "สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน" / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
ผู้แต่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2558.
เลขเรียก
658.4012 จ17ส 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 สุดยอดแผนธุรกิจ : dtn Business Plan Award 2015 สร้าง LANDMARK ตลาดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
ผู้แต่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558.
เลขเรียก
658.4012 จ17ส 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง กชามาศ ฐาปนโสภณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก
341.48 ส235 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม : การเมืองและเศรษฐกิจ เปลี่ยนชีวิตและธุรกิจ / ศิรินา โชควัฒนา ปวโวฬารวิทยา.
ผู้แต่ง
ศิรินา โชควัฒนา ปวโวฬารวิทยา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : อเมรินทร์พริ้นติ้ง, 2558.
เลขเรียก
921 ศ238ห 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
100 ปี รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2558 / สถาบันป๋วย อึ๋งภากรณ์.
ผู้แต่ง
สถาบันป๋วย อึ๋งภากรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันป๋วย อึ๋งภากรณ์, 2558.
เลขเรียก
658.04 ส214ห 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10000 ศัพท์อังกฤษ พิชิตการเรียน-สอบ-ใช้ในชีวิตประจำวัน / กองบรรณาธิการนิตยสารไอเก็ตอิงลิช, ประไพ ภูงามเชิง.
ผู้แต่ง
กองบรรณาธิการนิตยสารไอเก็ตอิงลิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอเก็ตอิงลิช, 2558.
เลขเรียก
อ 428.1 ก19ห 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
12 ค่านิยม...สังคมพัฒนา /ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์.
ผู้แต่ง
ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2558.
เลขเรียก
303.372 ป151ส 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
21 โรคเฝ้าระวังเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน / ปิติกานต์ บูรณาภาพ, บ.ก.เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
ปิติกานต์ บูรณาภาพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินทรีย์, 2558.
เลขเรียก
613 ป318ย 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
3 พ.ร.บ. พิสดาร / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ผู้แต่ง
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Jurisprudence, 2558.
เลขเรียก
345 ว232ส 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
30 สถานที่อัศจรรย์ของโลกที่ต้องสัมผัสก่อนสิ้นลม = 30 World wonder places to visit before you die / ดวงธิดา ราเมศวร์ : เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
ดวงธิดา ราเมศวร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [255-?].
เลขเรียก
720 ด17ส ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
4 วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง.
ผู้แต่ง
โชติ จินตแสวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
371.3 ช282ว 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Share for all / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียก
Set 332.642 ต349ส 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles