Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน/ สุวิมล ว่องวาณิช.
ผู้แต่ง
สุวิมล ว่องวาณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2560.
เลขเรียก
370.72 ส248ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรมการวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม STATA = Evidence Synthesis in Pharmaceutical Outcomes Research Meta-Analysis in STATA / สุรศักดิ์ เสาแก้ว.
ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ เสาแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
615.1072 ส247ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย / ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
371.3 ท238ร 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สอนเด็กทำโครงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน/ พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก
371.36 พ236ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด.
ผู้แต่ง
สนธยา สีละมาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
796.077 ส154ห 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / สิทธิ์ ธีรสรณ์.
ผู้แต่ง
สิทธิ์ ธีรสรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
808.066 ส234ท 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM education (สะเต็มศึกษา) / วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา.
ผู้แต่ง
วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
507.1 ว183ร 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles