Search again

พบ: 619  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ/ ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
371.102 ท238ส 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
19 วิธีการจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ/ สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ , 2545.
เลขเรียก
371.39 ส247ส 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
196 เกมสร้างสรรค์ พัฒนาอัจฉริยะเด็ก./ ฟอสเตอร์ เดวิด อาร์.
ผู้แต่ง
ฟอสเตอร์ เดวิด อาร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2553.
เลขเรียก
371.337 ฟ19ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง / สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553.
เลขเรียก
371.39 ส247ย
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ / ชาตรี เกิดธรรม.
ผู้แต่ง
ชาตรี เกิดธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ,2554.
เลขเรียก
507.8 ช221น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
3 Steps พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
ผู้แต่ง
ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส , 2551.
เลขเรียก
401.4 ช232พ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
3 คนที่โลกรอคอย / ฮุเซ็น เนล.
ผู้แต่ง
ฮุเซ็น เนล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เฟิสท์ ออฟเซ็ท,2549.
เลขเรียก
234.2 ช251ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
365 กิจกรรมสร้างสริมความคิดสร้างสรรค์. / เอลลิสัน ชีลา.
ผู้แต่ง
เอลลิสัน ชีลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
เลขเรียก
790 อ259ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
4 มิติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ถวัลย์ มาศจรัส.
ผู้แต่ง
ถวัลย์ มาศจรัส.
สำนักพิมพ์
กรงเ ทพฯ : ธารอักษร,2556.
เลขเรียก
303.487 ถ141ม 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
40 วิธีเลี้ยงลูกให้ดีให้ได้ / นพเกล้า ศรีมาตย์กุล.
ผู้แต่ง
นพเกล้า ศรีมาตย์กุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณัฏฐธนัน ,2552.
เลขเรียก
649.1 น16ว
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
40 เกมนันทนาการ / ปริญญา ตันกุล.
ผู้แต่ง
ปริญญา ตันกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล.
เลขเรียก
790.1 ป173ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
67 เคล็ดลับชนะใจลูกวัยรุ่น / โสภาพรรณ.
ผู้แต่ง
โสภาพรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว,2551.
เลขเรียก
155.5 ส286ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ADVANCED ENHLISH DICTIONARY COMPLETE & UPDATED DESK REFERENCE EDITION /
ผู้แต่ง
Sakoolrat Kamothmas.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประสานมิตร , 2005.
เลขเรียก
423.95911 S11A 2005
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
EQ หนังสืออ่านเสริมระดับความฉลาดทางอารมณ์.
ผู้แต่ง
อวี่เถียน.
สำนักพิมพ์
กรงเทพฯ : ดวงกมลรัตน์.
เลขเรียก
152.4 อ17น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง1 / จอง มิน ซอย.
ผู้แต่ง
จอง มิน ซอย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ , 2555.
เลขเรียก
425 จ19น 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles