Search again

พบ: 32  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Slang จีนสนุกจัง / Maneeploy (Cui Xuan).
ผู้แต่ง
Maneeploy (cui xuan).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชียเพรส(1989), 2559.
เลขเรียก
495.17 ม266ส 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กรีก ประวัติศาสตร์และมรดกล้ำค่าของอารยธรรมโบราณ = Greece : history and treasures of an ancient civilization / สเตฟาโน แมกกี. ;พงษ์ลดา อิทธิเมมินทร์, แปล.
ผู้แต่ง
แมกกี, สเตฟาโน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ยิบซี กรุ๊ป, 2559.
เลขเรียก
938 ม281ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กรีฑา (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) / sky sportsteam.
ผู้แต่ง
sky sportsteam.
เลขเรียก
796.42
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัย = Experimental design for research / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก
001.434 ย244ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัย = Experimental design for research / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก
001.434 ย244ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยปฏิบัติการ = Action Research / ภัทราพร เกษสังข์.
ผู้แต่ง
ภัทราพร เกษสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
001.4 ภ214ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ / ชาตรี ฝ่ายคำตา.
ผู้แต่ง
ชาตรี ฝ่ายคำตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)2559.
เลขเรียก
500 ช223ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ / อนุวัติ คูณแก้ว.
ผู้แต่ง
อนุวัติ คูณแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
370.7 อ154ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ข้อสอบเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย : วิทยาศาสตร์2 / สมิทธ์ นิลเกตุ.
ผู้แต่ง
สมิทธ์ นิลเกตุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดวงกมล พับลิชชิ่ง . 2559.
เลขเรียก
506.7 ส163ข 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาวิวัฒนาการ : จาก กำเนิดสปีชีส์ ถึง ยีนเห็นแก่ตัว = Introducing evolutionary psychology / ดิแลน อีวานส์, เขียน ; พงศ์มนัส บุศยประทีป, แปล ; ออสการ์ ซาราเต, ภาพประกอบ.
ผู้แต่ง
อีวานส์, ดิแลน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2559.
เลขเรียก
155.7 อ237จ 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) "สำหรับอาจารย์มือใหม่" / กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์.
ผู้แต่ง
กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียก
808.066 ก17จ 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชื่อวิชา เพศวิถีศึกษา = Sex Education / ชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ.
ผู้แต่ง
ชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : :ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
613.9071 ช246ช 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles