Search again

พบ: 362  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1-8 = Education Techhnology and Communication Management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2550.
เลขเรียก
371.33 ม192ป 2550
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 = Information System Management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2553.
เลขเรียก
025 ม192อ 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน = Evaluation and Research for Instruction Development หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2554.
เลขเรียก
370.7 ม192ป 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน = Evaluation and Research for Instruction Development หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2554.
เลขเรียก
370.7 ม192ป 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : เอกสารการสอนชุดวิชา 13311 หน่วยที่ 9-15 = Information Resources Development / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช , 2554.
เลขเรียก
025.21 ม192ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา หน่วยที่ 1-5 = Skills Development and Professional Experiences for Educational Leader / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก
352.32 ม192ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสื่อสารในงานสารสนเทศ หน่วยที่ 1-8 = Communication in Information Work / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2554.
เลขเรียก
380 ม192อ 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คณิตศาสตร์ 2 (22252)= Mathematics 2 หน่วยที่ 11-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2555.
เลขเรียก
510 ม192อ 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คณิตศาสตร์ 2 = Mathematics 2 หน่วยที่ 1-5 (22252) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2541.
เลขเรียก
510 ม192อ 2541
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คณิตศาสตร์ 2 = Mathematics 2 หน่วยที่ 6-10 (22252) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2555.
เลขเรียก
510 ม192อ 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คณิตศาสตร์ 3 (22351)= Mathematics 3 หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
Mathematics.
เลขเรียก
511 ม192อ 2546
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ทักษะชีวิต หน่วยที่ 1-7 = Life Skills / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศิลปศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2554.
เลขเรียก
158.1 ม192อ 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ทักษะชีวิต หน่วยที่ 8-15 = Life Skills / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศิลปศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2554.
เลขเรียก
158.1 ม192อ 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสาระชุดทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษา = Theory and Practice in Couseling หน่วยที่ 1-8 / หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2551.
เลขเรียก
158.3 ม192ป 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสาระชุดทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษา = Theory and Practice in Couseling หน่วยที่ 9-15 / หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2551.
เลขเรียก
158.3 ม192ป 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles